Спеціальність 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) » Факультет професійної та технологічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Спеціальність 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Структурно-логічна схема. Технологічна освіта

 

Напрям підготовки   014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр за напрямом “Технологічна освіта”

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти).

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає.

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання  для педагогічної та навчально-виховної діяльності в системі освіти у відповідності з одержаною спеціальністю. Передбачена широка і фундаментальна теоретична підготовка, необхідна для розв’язання педагогічних та виховних завдань, поєднується з відповідною практичною підготовкою.Майбутні фахівці отримують теоретичні і методичні знання, вміння і навички проведення уроків з трудового навчання і креслення відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі «Технологія». В процесі навчання студенти вчаться використовувати активні, інтерактивні технології навчання, інформаційні засоби.  В процесі фахової підготовки  бакалавр повинен виробити настанову на постійне поповнення своїх знань та розширення культурних обріїв, уміння у практичній діяльності застосовувати принципи наукової організації праці, володіти сучасними методами організації виховної роботи.

 Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові навчальні дисципліни – 96 кр.,  дисципліни вибору факультету – 60 кр., дисципліни вільного вибору студентів – 60 кр., практика – 24 кр.

<!- Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області:

- знання з основ загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних і організаційних завдань;

- знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу, фахової методики  і методики  виховання;

- знання щодо змісту і організації освіти в основній школі, програм і підручників, питання формування і керівництва різними групами школярів, вимог  до захисту здоров’я школярів;

- знання сучасних вимог до оснащення і обладнання навчальних кабінетів та допоміжних приміщень;

- знання сучасних форм, методів і прийомів навчання та їх дидактичні можливості; основні напрямки і перспективи оновлення і розвитку національної освіти і педагогічної науки; способи збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення дослідницької та методичної роботи за фахом, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів;

- знання з історії свого народу, основні віхи історії світової та української культури, історію та сучасні пошуки філософської думки, основи політології, економіки та інших гуманітарних дисциплін,  включаючи іноземну мову, правознавство тощо.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:

спеціально-теоретичні – здатність використовувати психолого-педагогічні закономірності організації навчально-виховного процесу,  методологічні засади освітнього процесу навчання, загальні принципи побудови змісту освіти в школі, теоретичні засади моделювання навчально-виховного процесу з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей учнів; концепції національного виховання; шляхів вдосконалення змісту і  структури трудового навчання; психолого-педагогічні основи викладання трудового навчання; нові досягнення психолого-педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду з метою впровадження їх у практику роботи. 

спеціально-методичні: знання програмно-методичних матеріалів й документів щодо змісту  та організації навчально-виховного процесу в освітній галузі «Технологія»;

методики викладання навчальних розділів, тем, які передбачаються навчальними програмами;основних підручників, посібників, робочих зошитів, додаткової літератури, які використовуються під час  викладання трудового навчання в школі; основних форм й методів організації трудового навчання;

основних типів навчальних занять з трудового навчання та їх структури;

спеціально-технологічні: знання технологій обробки різних конструкційних матеріалів;

основних вимог до наукової  організації праці вчителя трудового навчання;.

 

3. Практичні навички з предметної області:

здатність до модернізації навчально-виховного процесу; створення умов щодо впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у НВП, розробки сучасних науково-методичних комплексів, використання різнорівневих баз даних;

здатність розвивати навички учнів у виконанні практичних дій і розв’язанні творчих завдань; готувати школярів до засвоєння надбань культури праці, в т.ч. технічної, враховуючи особливості дитячого сприймання і рівень підготовки школярів, прищеплювати їм інтерес до техніки, до участі в проектно-технологічній діяльності;

здатність здійснювати формування національної свідомості школярів; забезпечувати їх духовний розвиток, орієнтацію  на загальнолюдські цінності, реалізуючи завдання морального, трудового, естетичного і правового виховання учнів;

здатність виявляти індивідуальні особливості школярів, проводити індивідуальну роботу з учнями, розвивати їх здібності; впливати на формування людяних відносин у процесі технологічної освіти, закладати основи гуманного світоставлення; працювати з батьками учнів;

здатність аналізувати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний досвід; систематично підвищувати свою фахову кваліфікацію, застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору і використання інформації; орієнтуватись у спеціальній літературі та періодиці за профілем;

4. Загальні уміння та навички:

-           застосовувати набуті знання у сфері педагогіки, психології та методики трудового навчання при вирішенні педагогічних та навчально-виховних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних особливостей школярів, соціально-психологічної специфіки учнівських груп та  конкретних педагогічних ситуацій;

-           вести навчально-виховну роботу, визначити ступінь і глибину засвоєння школярами програмового матеріалу, прищеплювати їм елементарні навички самостійного поповнення знань;

-           користуватись різноманітними методами і формами навчання, сучасними навчальними технологіями, прогресивними прийомами керівництва навчальною, трудовою, спортивною і художньо-творчою діяльністю учня;

-           використовувати навчально-лабораторне обладнання, ТЗН і сучасну комп'ютерну техніку;

-           формувати в учнів уявлення про основи техніки та технологічні процеси, природні явища та суспільні процеси і зв’язки;

 

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Об’єктом діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямком «Технологічна освіта» є викладання предметів «Трудове навчання» та «Креслення» відповідно до діючих навчальних програм, у відповідності до вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти;

Професійний профіль - вчитель технологій  і креслення

Бакалавр призначений для роботи в навчальних та навчально-виховних закладах, які типовими номенклатурами посад передбачено заміщати фахівцями з базовою вищою освітою.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр за напрямом «Технологічна освіта» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень - спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Вчитель трудового і профільного навчання  у старшій школі, основ інформатики, БЖД, основ дизайну» , «Викладач методики трудового навчання (загально-технічних дисциплін), вчитель трудового та профільного навчання (основи аграрного виробництва) у старшій школі, основ інформатики, БЖД, основ дизайну»

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів.

Форма навчання

Денна

Директор програми

Голова методичної комісії базового напряму - доктор педагогічних наук, професор Ткачук Станіслав Іванович

6.010103 Технологічна освіта (спеціалізація інформатика)

 

6.010103 Технологічна освіта (спеціалізація фізичне виховання)

 

 

Опис окремих одиниць курсу: 

1.1. Укр. мова (за проф спрям)
1.2. Історія та культури України

1.3. Політологічна та соціологічна науки

1.4. Філософія

1.5.1. Загальна педагогіка

1.5.2. Педагогічна творчість

1.5.З. Методика виховної роботи

1.5.4. Історія педагогіки

1.6.1.Загальна психологія

1.6.2. Вікова психологія

1.7. Українознавство

1.9. Охорона праці та безпека життєдіяльності

1.10. Вища математика

1.11. Загальна фізика та фізичний практикум

1.12. Іноземна мова

1.13. Вікова фізіологія шкільна гігієна

1.14. Фізичне виховання

1.15. Основи теорії технологічної освіти

1.16. Методика навчання технологій

1.17. Методика навчання креслення

1.18. Методика профільного навчання

2.1.1. Основи техніки і технологій

2.1.2. Економіка і організація виробництва

2.13. Стандартизація, управління якістю і сертифікація

2.2.1 Матеріалознавство та технології виробництва конструкційних матеріалів

2.2.2. Обробка конструкційних матеріалів

2.З.1. Технічна механіка

2.З.2. Робочі машини

2.3.3. Енергетичні машини

2.3.4. Інформаційні машини та кібернетичні системи

2.4. Нарисна геометрія

2.5. Креслення

2.6. Комп'ютерна графіка

2.7. Основи електротехніки

2.8. Практикум з електротехнічних робіт

29. Теорія та методика профорієнтаційної роботи

2.10. Теорія та методика позашкільної освіти

2.11. Технологічний практикум

3.2. Сучасні інформаційні технології

3.3. Програмування

3.4. Інформаційно-технічні засоби навчання

3.5. Методика навчання інформатики

3.6. Основи екології

3.7. Основи проектування і моделювання

3.8. Основи дизайну

3.9. Основи наукових досліджень

3.10. Народні ремесла і промисли

3.11. Малюнок та основи композиції

3.12. Художня обробка матеріалів

3.13. Основи ергономіки

3.14. Технічна творчість