Спеціальність 015.10 Професійна освіта. Харчові технології » Факультет професійної та технологічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Спеціальність 015.10 Професійна освіта. Харчові технології

Структурно-логічна схема Професійна освіта. Харчові технології

 

Напрям підготовки  015.10 Професійна освіта. Харчові технології

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр за напрямом “Професійна освіта. Харчові технології”

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання для ведення технологічних процесів одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, а також знання  для педагогічної та навчально-виховної діяльності в системі професійної освіти у відповідності з одержаною спеціальністю. Передбачена широка і фундаментальна теоретична підготовка, необхідна для розв’язання педагогічних та виховних завдань,поєднується з відповідною практичною підготовкою. Фахівці з харчових технологій володіють необхідними знаннями в області розробки технологій харчових продуктів. Сферою їх діяльності є як традиційні, так і нові технології продуктів харчування високої якості. У процесі навчання студенти освоюють теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використаннях найновіших інформаційно-програмних засобів.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові навчальні дисципліни – 96 кр.,  дисципліни вибору факультету – 60 кр., дисципліни вільного вибору студентів – 60 кр., практика – 24 кр.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

Базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів.

Принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу.

Основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами харчової промисловості.

Планування технологічного процесу виробництва.

Коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини.

Вдосконалення технологічних процесів.

Забезпечення високого рівня якості готової продукції.

Принципи розрахунку сировини та готової продукції.

Організація технологічного процесу на виробничій дільниці.

Методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів.

Розробка технологічної документації.

Знання з основ загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних і організаційних завдань;

Знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу, фахової методики  і методики  виховання;

Знання щодо змісту і організації освіти в професійних навчальних закладах, програм і підручників;

Знання сучасних вимог до оснащення і обладнання навчальних кабінетів та допоміжних приміщень;

Знання сучасних форм, методів і прийомів навчання та їх дидактичні можливості;

Способи збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення дослідницької та методичної роботи за фахом, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів;

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах харчової промисловості.

Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.

Уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим.

Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості.

Навички ведення первинної облікової документації.

Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу.

Уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.

Здатність здійснювати оперативний контроль за виконанням технологічних операцій на виробництві.

Здатність використовувати психолого-педагогічні закономірності організації навчально-виховного процесу,  методологічні засади освітнього процесу навчання, загальні принципи побудови змісту освіти в професійному навчальному закладі; шляхів вдосконалення змісту і  структури професійної освіти; нові досягнення психолого-педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду з метою впровадження їх у практику роботи викладача практичного навчання в галузі харчової промисловості.

3. Практичні навички з предметної області

Навички розробки та організації технологічного режиму виробництва харчових продуктів.

Уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва в залежності від наявності та якості сировини.

Навички роботи у виробничо-технологічній лабораторії.

Уміння впроваджувати у виробництво прогресивні технології.

Навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві.

Уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.

Здатність до модернізації навчально-виховного процесу; створення умов щодо впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у НВП, розробки сучасних науково-методичних комплексів, використання різнорівневих баз даних;

4. Загальні уміння та навички

Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.

Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.

Обчислювальні навички.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європейських мов.

Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.

Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Уміння застосовувати набуті знання у сфері педагогіки, психології та методики професійного навчання при вирішенні педагогічних та навчально-виховних завдань соціально-психологічної специфіки конкретних педагогічних ситуацій;

Уміння вести навчально-виховну роботу, визначити ступінь і глибину засвоєння студентами програмового матеріалу, прищеплювати їм елементарні навички самостійного поповнення знань;

                            

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом “Технологія харчової промисловості та організація громадського харчування” є технологічні процеси одержання харчових продуктів, проектування устаткування та обслуговування апаратів харчових виробництв, організація громадського харчування а також викладання предметів практичного навчання відповідно до діючих навчальних програм професійної середньої освіти в галузі харчової промисловості.

Професійний профіль - технік-технолог, викладач практичного навчання  в галузі харчової промисловості.

Бере участь у розробленні технологічного режиму виробництва харчових продуктів, визначає резерви виробництва, розраховує витрати сировини, виробничі рецептури, вихід готової продукції, займається організацією  громадського харчування, виконує обов’язки викладача практичного навчання професійного навчального закладу в галузі харчової промисловості.

Професійний профіль – технік-технолог на підприємствах харчової промисловості.

Розробляє технології харчових продуктів і перероблення сільськогосподарської продукції; проектує нові технології харчових продуктів і перероблення сільськогосподарської продукції; робить вибір конкретних матеріалів (сировини) в залежності від вибраної технології, підбір технічного устаткування в залежності від запропонованої технології на всіх етапах технологічного процесу;

Проводить контроль якості сировини, напівпродуктів та готової продукції.

Професійний профіль – викладач практичного навчання  професійного навчального закладу в галузі харчової промисловості.

Виконує обов’язки викладача практичного навчання професійного навчального закладу в галузі харчової промисловості.

Доступ до подальшого навчання

спеціаліст, магістр

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів

Форма навчання Денна

Директор програми

Голова методичної комісії базового напряму - доктор педагогічних наук, професор Ткачук Станіслав Іванович

 

6.010104 Професійна освіта (Харчові технології)

 

Опис окремих одиниць курсу: 


1.1. Українська мова за професійним спрямуванням
1.2. Історія та культури України
1.3. Політологічна та соціологічна науки
1.4. Філософія
1.5.1. Методика виховної роботи
1.5.2. Педагогічна творчість
1.5.З. Креативні технології н-ня
1.6.1. Загальна психологія
1.6.2. Вікова психологія
1.6.З. Психологія праці
1.7. Українознавство
1.8. Охорона праці та безпека життєдіяльності
1.9. Вища математика
1.10. Загальна фізика та фізичний практикум
1.11. Іноземна мова
1.12. Фізичне виховання
1.13. МПН. Дидакгичне проектування
1.14. МПН Основні технології навчання
1.15. Методологічні засади професійної освіти
1.16. Дидактичні основи професійної освіти
1.17. Нарисна геометрія
1.18. Інформатика та обчислювальна техніка
1.19. Інженерна та комп'ютерна графіка
2.1. Сучасний етикет та секрети гостинності
2.2. Основи екології
2.4. Товарознавство
2.5. Технологія виробництва продуктів громадського харчування
2.12. Метрологія
2.13. Основи наукових досліджень в професійній освіті
2.14. Теор. і метод.проф.самовизн.
2.16. Основи електротехніки
З.1.1. Технологічне обладнання харчової галузі
З.1.2. Технологія виробництва кондитерських виробів
З.1.З. Проектув.харч.підпр.
З.1.5. Орг. та обслуг. у закл. рест. г-ва
З.1.б. Харчові технології
З.1.7. Процеси та апарати харч. виробн Укр
З.1.8. Управл. якістю у рестор. гос-ві
З.1.10. Виробниче навччання
З.2.1 Технологія кондитерського виробництва
З.2.2. ОП на харч.підпр. сіосх
З.2.2. Фізіологія харчування
З.2.4. Системи технологій
З.2.5. Основи САПР харчових підприємств
З.2.6. Процеси та апарати харч. виробн Укр - копия
З.2.7. Процеси та апарати харч. виробн
З.2.8. Управління якістю у ресторанному господарстві