Технологічна практика » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Технологічна практика

Технологічна освіта


Технологічна практика здійснюється за таким напрямом підготовки
Напрям підготовки: 6.010103 Технологічна освіта
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Технологічна практика є невід’ємною складовою навчального процесу у підготовці майбутніх вчителів технологій. Вона здійснюється на ґрунтовній теоретичній основі, що складається в процесі вивчення всіх теоретичних курсів і сприяє якісній спеціальній, техніко-технологічній та економічній підготовці майбутніх фахівців. Технологічна практика має на меті забезпечити поєднання теоретичного навчання з продуктивною працею.

Технологічна практика студентів технолого-педагогічного факультету організовується відповідно до навчального плану з підготовки вчителів технологій. Практика проводиться на 4 курсі за видами декоративно-ужиткового мистецтва, технічної творчості та дизайну.

Технологічна практика має на меті: поглиблення, закріплення і перевірка теоретичних знань студентів, отриманих в процесі вивчення спеціальних дисциплін, розширення їхнього технічного світогляду; ознайомлення студентів з виробничими, технологічними процесами, їх організацією, структурою, плануванням; удосконалення і закріплення трудових вмінь і навичок роботи на верстатах та робочих місцях; формування умінь і навичок студентів з обслуговування, діагностування, ремонту, комплектування і налагодження верстатів, машин та устаткування; набуття студентами досвіду організаторської та управлінської діяльності.

 

Завдання практики:

1. Вивчення студентами порядку планування роботи і забезпечення робочих місць необхідним обладнанням.

2. Навчання студентів найбільш доцільній організації трудової діяльності і її планування.

3. Розроблення заходів, спрямованих на підвищення продуктивності праці.

4. Формування творчого ставлення студентів до виконання виробничих завдань, передбачених програмою практики.

5. Формування професійних умінь і навичок відповідно до кваліфікаційної характеристики.

6. Поглиблення і систематизація теоретичних знань студентів щодо правил внутрішнього розпорядку та дотримання правил техніки безпеки і охорони праці.

7. Вивчення студентами досвіду роботи навчальних майстрів.

8. Виконання студентами індивідуальних практичних завдань, творчих проектів.

9. Систематизація знань і вмінь студентів щодо оформлення проектно-технологічної та звітної документації.

У процесі організації технологічної практики необхідно враховувати індивідуальні особливості студентів, рівень їх соціальної зрілості, попередній досвід практичної діяльності, рівень загальноосвітньої та професійної підготовки.

Студенти розподіляються по навчальних майстернях університету як помічники навчальних майстрів. За кожною академічною групою студентів закріплюється один керівник з числа викладачів відповідної кафедри.

Форми організації продуктивної праці студентів можуть бути найрізноманітніші: індивідуальна, парна (студент-майстер, студент-студент), у складі ланки, механізованого студентського загону, виробничої бригади тощо.

За організацію практики відповідає керівництво факультету. Загальне керівництво здійснює заступник декана з практики, який надає студентам необхідну допомогу, забезпечує належні умови праці і побуту, характеризує виробничу діяльність практикантів.

 

 

 

 

В перший день практики після ознайомлення з базою майстерні, проведення відповідних заходів з техніки безпеки і охорони праці, студенти обирають індивідуальні завдання з представлених каталогів виробів. Вибраний об’єкт проектування повинен включати як ручну, так і механічну обробку матеріалів.