Спеціальність 015 Професійна освіта. Дизайн » Факультет професійної та технологічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview

Спеціальність 015 Професійна освіта. Дизайн

Структурно-логічна схема Професійна освіта. Дизайн

 

Напрям підготовки  015 Професійна освіта. Дизайн

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр за напрямом "Професійна освіта. Дизайн"

(фахівець-програміст, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій)

Рівень кваліфікації

Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає

Профіль програми

Студенти отримують необхідні знання для здійснення алгоритмізації різних обчислювальних задач, у тім числі інженерно-педагогічних задач за фахом, розробки блок-схеми задач на основі знань державного стандарту з алгоритмізації. Передбачена широка і фундаментальна теоретична підготовка, необхідна для розв’язання педагогічних та виховних завдань, поєднується з відповідною практичною підготовкою. Фахівці з комп’ютерних технологій володіють необхідними знаннями в області програмування стандартних задач, використання правил, методів і принципів алгоритмізації для розробки програм; пояснення, налагодження програми, коректної інтерпретації результатів їх роботи. Майбутні фахівці здатні працювати з персональним комп’ютером у якості кваліфікованого користувача.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: обов’язкові навчальні дисципліни – 96 кр.,  дисципліни вибору факультету – 60 кр., дисципліни вільного вибору студентів – 60 кр., практика – 24 кр.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

Принципи розробки технологічних схем та процедури планування робіт, вибору апаратного обладнання, програмних та інструментальних засобів забезпечення виробничого процесу.

Основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Знання з інформатики, сучасного інформаційно-технічного забезпечення навчального й виробничого процесів.

Знання можливостей сучасного апаратного і програмного забезпечення.

Принципи побудови зображень просторових форм, ЄСКД. Принципи конструювання технічних виробів та експлуатації графічної системи AutoCAD.

Принципи роботи сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

Принципи побудови дистанційного навчання.

Знання з основ загальнотеоретичних дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення педагогічних і організаційних завдань;

Знання про основні види діяльності викладача.

Знання з дисциплін психолого-педагогічного циклу, фахової методики і методики виховання.

Знання щодо змісту і організації освіти в професійних навчальних закладах, програм і підручників.

Знання сучасних вимог до оснащення і обладнання навчальних кабінетів та допоміжних приміщень.

Знання сучасних форм, методів і прийомів навчання та їх дидактичні можливості.

Способи збору, систематизації, узагальнення і використання інформації, проведення дослідницької та методичної роботи за фахом, підготовки інформаційних і науково-методичних матеріалів;

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з інформатичних дисциплін у виробничих процесах.

Здатність застосовувати знання для розв’язання якісних та кількісних задач.

Здатність створювати комп’ютерні програми, комп'ютерні об'єктно-орієнтовані проекти та модулі для розв'язання типових задач обробки даних і налагоджувати їх з використанням інструментальних засобів програмування.

Уміння розробляти мультимедійні компоненти для запису та відтворення звуку при розв'язанні прикладних задач.

Уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво інформаційно-комунікаційних технологій.

Здатність використовувати ІКТ для організації навчального процесу.

Здатність розробляти і впроваджувати педагогічні програмні засоби для підтримки навчального процесу.

Уміння проектувати алгоритм діяльності оператора автоматизованого технологічного комплексу.

Здатність розробляти комп'ютерні програми для розв’язування основних задач планування навчального процесу: автоматизації складання розкладу занять, складання навчального плану спеціальностей, обліку методичної і науково-дослідницької роботи, розподілу навантаження тощо.

Здатність до розробки і впровадження навчальних курсів для організації дистанційного навчання.

Здатність використовувати психолого-педагогічні закономірності організації навчально-виховного процесу,  методологічні засади освітнього процесу навчання, загальні принципи побудови змісту освіти в професійному навчальному закладі; шляхів вдосконалення змісту і структури професійної освіти; нові досягнення психолого-педагогічної науки і перспективного педагогічного досвіду з метою впровадження їх у практику роботи викладача практичного навчання в галузі комп'ютерних технологій.

3. Практичні навички з предметної області

Навички розробки і програмування типових алгоритмів.

Навички роботи з сучасними пакетами прикладних програм.

Навички організації пошуку необхідної інформації х використанням ІКТ.

Навички роботи з ПК на рівні кваліфікованого користувача.

Навички розробки та організації технологічного режиму виробництва із застосування ІКТ.

Уміння впроваджувати у виробництво ІКТ.

Навички роботи з об'єктно-орієнтованими середовищами різних мов програмування.

Навички програмування (складання програм на встановленій робочою програмою дисциплін мові програмування) стандартних задач.

Здатність до модернізації навчально-виховного процесу; створення умов щодо впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у НВП, розробки сучасних науково-методичних комплексів, використання різнорівневих баз даних.

4. Загальні уміння та навички

Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.

Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.

Обчислювальні навички.

Здатність застосовувати знання на практиці.

Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.

Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європеських мов.

Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.

Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Уміння застосовувати набуті знання у сфері педагогіки, психології та методики професійного навчання при вирішенні педагогічних та навчально-виховних завдань соціально-психологічної специфіки конкретних педагогічних ситуацій;

Уміння вести навчально-виховну роботу, визначити ступінь і глибину засвоєння студентами програмового матеріалу, прищеплювати їм елементарні навички самостійного поповнення знань;

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" є процеси розробки і впровадження технологій опрацювання, переробки, збереження і передавання інформації, а також викладання предметів практичного навчання відповідно до діючих навчальних програм професійної середньої освіти в галузі комп'ютерних технологій.

Професійний профіль – фахівець-програміст, викладач практичного навчання в галузі комп'ютерних технологій.

Бере участь у розробленні технологічних процесів виробництв з використанням ІКТ, виконує обов’язки викладача практичного навчання професійного навчального закладу в галузі комп'ютерних технологій.

Професійний профіль – фахівець-програміст на підприємствах.

Виконує розробку технологічного процесу, який включає в себе використання інформаційних і комунікаційних технологій. Робить вибір і налагодження апаратного і програмного забезпечення в залежності від вибраної технології. Проводить контроль експлуатації комп'ютерних систем.

Професійний профіль – викладач практичного навчання професійного навчального закладу в галузі комп'ютерних технологій.

Виконує обов’язки викладача практичного навчання професійного навчального закладу в галузі комп'ютерних технологій.

Доступ до подальшого навчання

спеціаліст, магістр

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки

Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів

Форма навчання

Денна

Директор програми

Голова методичної комісії базового напряму - доктор педагогічних наук, професор Ткачук Станіслав Іванович

 

 

6.010104 Професійна освіта (Дизайн)

 

 

1.1. Укр. мова (за професійним спрямуванням)

 

1.2. Історія та культури України

 

1.3. Політологічна та соціологічна науки

 

1.4. Філософія

 

1.5. Професійна педагогіка

 

1.5.1. Методика виховної роботи

 

1.5.2. Педагогічна творчість

 

1.5.3. Креативні технології н-ня

 

1.6.1. Загальна психологія

 

1.6.2. Вікова психологія

 

1.6.3. Психологія праці

 

1.7. Українознавство

 

1.8. Охорона праці та безпека життєдіяльності

 

1.9. Вища математика

 

1.10. Загальна фізика та фізичний практикум

 

1.11. Іноземна мова

 

1.12. Фізичне виховання

 

1.13. МПН. Дидактичне проектування.

 

1.14. МПН Основні технології навчання.

 

1.15. Методологічні засади професійної освіти

 

1.16. Дидактичні основи професійної освіти

 

1.17. Нарисна геометрія

 

1.18. Інформатика та обчислювальна техніка

 

1.19. Інженерна та комп'ютерна графіка

 

2.2. Основи екології

 

2.5. Живопис та основи кольорознавства

 

2.6. Креслення

 

2.8. Ергономіка

 

2.13. Метрологія

 

2.14. Основи наукових досліджень в професійній освіті

 

2.15. Теор.і метод, проф. самовизн.

 

2.16. Основи електротехніки.

 

3.2.6. ТЗН