Інформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету інженерно-педагогічної освіти

І. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у звітному році тощо):

а) коротка довідка про кафедру, факультет/інститут (до 7рядків);

В складі факультету інженерно-педагогічної освіти функціонують три кафедри, дві з яких є випусковими: випускова кафедра професійної освіти та технологій за профілями та випускова кафедра технологічної освіти.

На кафедрі професійної освіти та технологій за профілями здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 015 Професійна освіта (Дизайн); 015.21 Професійна освіта (Харчові технології); 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Склад кафедри професійної освіти та технологій за профілями налічує 17 науково-педагогічних працівників, як за основним місцем роботи, так і за зовнішнім сумісництвом, які забезпечують викладання 85 дисциплін. На базі кафедри проведено загальнофакультетський семінар «Новітні ресурси проведення навчальної та наукової роботи в дистанційній формі», до якого було залучено викладачів та студента спеціальності «Комп’ютерні технології» освітнього рівня «магістр».

За звітній період відбувся захист дисертаційного дослідження «Система формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – науки про освіту, теорія і методика професійної освіти к.пед.наук Малишевського О.В.

На випусковій кафедрі технологічної освіти здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю:  014.10  Середня освіта (Трудове навчання та технології).

У звітному періоді проф. А. І. Терещук взяв участь у розробленні держстандарту середньої освіти, у складі робочої групи з розроблення проєкту Державного стандарту профільної середньої школи (Наказ МОН України від 02 квітня 2021 року, Наказ МОН України від 27.07.21 р., за № 861) та у роботі стратегічної сесії з розроблення держастандарту профільної середньої школи, у якості координатора технологічної освітньої галузі (Лист МОН України, ІМЗО від 10.09 2021 р., № 221/10-2054), яка відбулася 15-16 вересня 2021 року (м. Київ, МОН України).

Під керівництвом А. І. Терещука було розроблено модельну програму з технологій, яка пройшла експертизу МОН України та одержала відповідний гриф «Рекомендовано  Міністерством освіти і  науки України» (наказ МОН України від  12.07.2021 № 795). Модельна програма «Технології. 5-6 класи» розміщена на сайті МОН України https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku

На кафедрі технологічної освіти відбувся регіональний науково-практичний семінар (відповідальні за організацію семінару Терещук А. І., Сусла Н. М.) «Конструювання освітнього простору у Новій українській школі: модельна навчальна програма з трудового навчання» (сертифікат додається).

А. І. Терещук взяв участь у настановній конференції «Нова українська школа: перехід на наступний рівень», яка відбулася в режимі он-лайн (м. Київ, 26 травня 2021) (організатори МОН України, ІМЗО Український інститут розвитку освіти та ін.).

Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності забезпечує викладання дисциплін факультету інженерно-педагогічної освіти та загальноуніверситетських дисциплін (охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільний захист, охорона праці в галузі, патентознавство та авторське право).

На кафедрі було проведено 2 регіональних науково-практичних семінари: «Аварія на ЧАЕС: глобальні проблеми суспільства» (28 квітня 2021 р.) та «Безпека та охорона здоров’я на роботі в умовах соціально-економічного розвитку» (14 травня 2021 р., Умань)

За звітній період на кафедрі відбувся захист наукових робіт: на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Орлова О. М. «Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу при крученні з нормальними тріщинами» та на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Люльченко В. Г. «Підготовка інженерів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти».

б) науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2021 рік)

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках Всього
Роки Доктори наук Кандидати наук Без ступеня
Штатних За зовнішнім сумісництвом Штатних За зовнішнім сумісництвом Штатних За зовнішнім сумісництвом
2021 8 1 21 1 6 37
 1. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):
 1. Видавнича діяльність:

4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом):

Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу):

 • в Україні;
 • в Україні;
 1. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій : монографія / С. І. Ткачук, С. М. Ящук, Ю. В. Гвоздецька, І. А. Філімонова ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 231 с.
 2. Формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки : монографія / О. П. Сажієнко ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 204 с.
 3. Інновації в початковій освіті: теоретичний та практичний аспекти : колективна монографія / Г. П. Волошина, П. В. Дячук, Г. І. Коберник [та ін.] ; за ред. О. П. Муковоза ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 360 с. (протокол № 3 від 28.09.2021 р.).
 4. Нагайчук О. В., Харитонова В. В. Проєктно-технологічна діяльність як засіб інтелектуального розвитку учнів на уроках трудового навчання / О. В. Нагайчук, В. В. Харитонова // Проєктна технологія в інноваційному освітньому процесі: теорія і практика : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Коберника ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – С. 31-88. Рекомендовано до друку вченою Радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №6 від 23.11.2021 р.).
 5. Нагайчук О. В., Інтелектуальний розвиток підлітків у процесі проектно-технологічної діяльності : монографія; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 202 с. (Рекомендовано до друку вченою Радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини протокол № 15 від 30.03.2021 р.)
 6. Ковальчук Ю.В. Формування конструктивно-проєктувальної готовності майбутніх учителів трудового навчання та технологій / Проєктна технологія в інноваційному освітньому процесі: теорія і практика : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Коберника ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – С. 182-205. (Рекомендовано до друку вченою Радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини протокол №6 від 23.11.2021 р.).
 7. Авраменко О. Б. І. С. Войтович Техніко-технологічна підготовка майбутніх фахівців освітньої галузі «Технології»: наука, теорія, практика : монографія / О. Б. Авраменко, І. С. Войтович. – Умань : Візаві, 2021. – 274 с.
 8. Войтович І.С., Авраменко О.Б. Техніко-технологічна підготовка майбутніх учителів інформатики. монографія. Рівне: РВВ РДГУ, 254 с.
 • за кордоном.
 1. Люльченко В., Сусло Л., Орлова О. Формування санітарно-гігієнічної компетентності у інженера-педагога харчового профіля як необхідна умова ефективної професійної діяльності. Theoretical foundations of the functioning of Education. Ways to improve the effectiveness of educational activities: collective monograph / Baranovska O. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2021. 674 р. (554-561). (Monograph-USA-Pedagogy-2021-II-isg-konf) (https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/06/Monograph-USA-Pedagogy-2021-II-isg-konf.pdf )

Підручники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу);

Немає

Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу).

 1. Виробниче навчання : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи здобувачів спец. 015 «Проф. освіта (Аграрне виробництво, переробка с/г продукції та харчові технології)» / Ю. В. Гвоздецька, О. В. Джога, С. І. Ткачук [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. 657 с.
 2. Гвоздецька Ю., Філімонова І. Збірник технологічних карток «Приготування страв з круп, бобових та макаронних виробів» : навч.-мет. посібник для самостійної роботи студентів / Ю.Гвоздецька, І.Філімонова. Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2021. 105 с.
 3. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці: електр. навч.-метод. посіб. / розробник / укладач А.Г. Грітченко. Умань: УДПУ, 2021. 122 с.
 4. Коробань О.В. Практикум з інформатики: Навчально-методичний посібник / уклад. О.В. Коробань. Умань: Візаві, 2021. 220 с.
 5. Терещук А. І., Гащак В. М., Абрамова О. В., Павич Н. М. Технології 5-6 клас. Методика організації освітнього середовища: Навчально-методичний посібник. Чернівці: Букрек. 2021. 168 с. (схвалено для використання в освітньому процесі (рішення експертної комісії з технологій від 26 серпня 2021 року (протокол №5).
 6. Мелентьєв О. Б. Теорія і методика позашкільної освіти: навч. посіб. Умань: «АЛМІ», 2021. 182 с.
 7. Основи економічної діяльності та підприємництва: навч. посіб.   Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, каф. технологічної освіти / уклад. В. В. Бербец, Т. М. Бербец. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2021. – 133 с.
 8. Кравченко Л. В., Сусло Л. В. Система соціального страхування: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад.: Кравченко Л. В., Сусло Л. В. – Умань : Візаві, 2021. – 128 с.

Статті:

 • проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;

з/п

Автори

(зазначити усіх авторів, наших виділити)

Назва роботи

(мовою оригіналу з бази даних і гіперпосиланням)

Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск), рік, перша-остання сторінки статті; зазначити бази в яких індексується (Scopus, Web of Science) і квартель випуску (Q1, Q2, Q3, Q4)
1 Vadym Tkachenko,   Vadym Chychuk,   Mykola Zakharevich,   Yuliia Nenko An evaluation of Ukrainian future teachers’ of humanities readiness for e-education

http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e11577

DOI: http://dx.doi.org/10.20873/uft.rbec.e11577

Revista Brasileira de Educação do Campo

Brazilian Journal of Rural Education

6, e11577.

2021-04-28

Web of Science

2 Tetyana V. Grygorenko, Mykola A. Zakharevych, Alona V. Nieliepova, Olena S. Avdieieva, Oksana A. Holiuk. Improving of Educational Programs for the Formation of Information and Communication Competence of Teachers Propositos y representaciones Vol. 9, SPE(2).

Web of Science

3 Melnyk O., Kravchenko T., Kravchenko K., Kharytonova V., Krasnoshtan I. Effective ways to neutralise mercury in modern conditions Oxidation Communications 2021. Vol. 44. Is. 3. P. 501–512.

(Scopus)

4. Grygorii Deinychenko, Liudmyla Deinychenko, Stanislav Tkachyk, Tamara, Kateryna Kravchenko Technology and biological value of milk-egg co-precipitate Journal of Hygienic Engineering and Design 2021. Vol. 36, pp. 119-124.

(Scopus)

5. Piatnytska-Pozdnyakova I., Kolomoiets H., Furdychko A., Sazhiienko O., Rebryna A., Dykyi O. Distance education: the introduction of new computer technologies in the learning process LAPLAGE EM REVIST SEP-DEC 2021, 7(3A), С. 156-162 (Web of Science)
6. Andrii Hedzyk, Anatolii Silveistr, Svitlana Karpliuk, Liliya Manchulenko, Nadiia Bilyk, liudmyla Prokopenko Aspects of Information Support of the Learning Process International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Volume 11, Issue 10, October 2021, pp.50-55
7. T Azyzov, D Kochkarev, L Tsyhanenko, H Tsyhanenko and N Srybniak. Perpendicular to steel reinforcing bars axis displacements of rebars for determination the torsional stiffness of reinforced concrete elements with normal cracks  IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 1164 (2021) 012007 DOI:10.1088/1757-899X/1164/1/012007 Web of Scince
8. Kosior-Kazberuk, M.Kochkarev, D.Azizov, T.Galinska, T. Approximation Model of the Method of Design Resistance of Reinforced Concrete for Bending Elements Lecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181, стр. 245–254 Scopus
9. Azizov,T.

Kochkarev, D.Galinska, T.Melnyk, O.

Calculation of Composite Bending Elements Lecture Notes in Civil Engineering, 2022, 181, стр. 25–33 Scopus
10. Movchaniuk A., Chukina I., Mashkovska L., Kovalenko-Chukina I.,

Avramenko O., Avramenko O.

State Policy in Land Relations Sphere in Terms of Ukraine’s Agrarian Reform Еducation excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges (35th ibima)
2020, pp
pp. 10601-10608
11. Stanislav Tkachuk, Iryna Poluboiaryna, Olha Lapets, Oksana Lebid, Kateryna Fadyeyeva, Olena Udalova Technological Aspects of the Use of Modern Intelligent Information Systems in Educational Activities by Teachers INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY SEP 30 2021, 21(9), С. 99-102

(Scopus)

12. Smyrnova I., Hvozdetska Y., Dovhopolyk K., Alforov O., Oliinyk O., Potip Features Of The Use Of Internet Resources As A Means Of Stimulating Educational Activities INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY 2021, 21(10), pp. 156-160

(Web of Science) 

13. Sarancha I., Maksymchuk B., Gordiichuk G., Berbets T., Berbets V., «Neuroscientific Principles in Labour Adaptation of People with Musculoskeletal Disorders» BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE DEC 2021, 12(4), pp. 206-223

(Web of Science

14. Berbets T., Berbets V., Babii I., Chyrva O., та ін. Developing Independent Creativity in Pupils: Neuroscientific Discourse and Ukraine’s Experience BRAIN-BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE DEC 2021, 12(4), pp. 314-328

(Web of Science

 • у закордонних виданнях;
 1. Hedzyk, A.; Hedzyk, A.; and Shuliak, A. (2021) Features of the Initial Stage of Geometric and Graphic Training of Future Teachers of Professional Computer Training. Review of International Geographical Education (RIGEO), 11(7), 2453-2460. Doi: 10.48047/rigeo.11.07.221

https://rigeo.org/submit-a-menuscript/index.php/submission/article/view/2563/1990

 1. Grygorenko Tetyana Vladimirovna, Koval Valentina Alexandrovna, Zakharevych Mykola Anatoljevich. Improving the would-be teachers of philology training in the educational and communicative environment of institutions of higher education. Хуманитарни балкански изследвания. Том 5.№ 2 (12). С. 10-15.

https://hum-balkan-studies.com/wp-content/uploads/2021/07/HBR-2021-212.pdf

 1. Хоменко Л. Методика відбору систем крою для технічного моделювання одягу на уроках технологій // World science: problems, prospects and innovations: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / Perfect Publishing. Торонто, Канада, 2021. С. 1168-1176.

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/01/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-27-29.01.21.pdf

 1. Хоменко Л. Аналіз історичних відомостей з розвитку і походження одягу // Fundamental and applied research in the modern world: матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції / BoScience Publisher. Бостон, США, 2021. С. 661-670.

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/FUNDAMENTAL-AND-APPLIED-RESEARCH-IN-THE-MODERN-WORLD-14-16.04.21.pdf

 1. Хоменко Л. Н. Анализ изучения элементов отделки швейных изделий на уроках технологии / Л.Н. Хоменко, Л.А. Данник // Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам = Innovative teaching techniques in physics, mathematics, vocational and mechanical training : материалы XІІІ Междунар. науч.-практ. конф., Мозырь, 25–26 марта 2021 г. / УО МГПУ им. И. П. Шамякина; редкол.: И. Н. Ковальчук (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь : МГПУ им. И. П. Шамякина, 2021. – С. 186-191.

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/123456789/13765/1/Стаття.pdf

 1. Хоменко Л. М. Аналіз методичних прийомів навчання учнів на уроках технологій // Modern directions ofscientific research development: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції / BoScience Publisher. Чикаго, США, 2021. С. 475-485.

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-28-30.10.21.pdf

 1. Mel’nyk O.V. Historical and pedagogical principles of creative pedagogical education. The essence of the concepts of creativity and creative personality. Criteria for teacher readiness for pedagogical creativity. Levels of creative pedagogical activity of a teacher. Ansatze zur personlichen entwicklung und verbesserung der gesundheit : monographie / Galuzinskaya M. I. et al. Karlsruhe : Published by: ScientificWorld-NetAkhatAV Lußstr, 2021. Section: 1.1, 1.2., 2.1., 2.3., Р. 9–20 ; Р. 31–37 ; Р. 44–48.
 2. Azizov T.N., Determination of displacement of a reinforced concrete element in a normal crack/ Sciences of Europe. – Vol 1, № 62(2021). – P. 34-38. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-62-1-34-38 (https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44601275)
 3. Azizov T.N., Calculation of a multi-storey building with suspended floors/ Sciences of Europe. – Vol 1, № 70(2021). – P. 63-68. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-70-1-63-68 (https://www.researchgate.net/publication/351843361_Sciences_of_Europe_No_70_2021_Vol_1)
 4. Azizov T. Accounting The Shift Of The Compressed Area Of Concrete In Two Directions In The Torsion Of A Reinforced Concrete Element With Normal Crcks/ Sciences of Europe. – Vol 1, № 73(2021). – P. 42-46. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-73-1-42-46. (https://www.europe-science.com/wp-content/uploads/2021/07/Sciences-of-Europe-No-73-2021-Vol-1.pdf).
 • у наукових виданнях України (категорія Б);
 1. Дубова Наталія, Люльченко Вячеслав Самостійна робота майбутніх інженерів- педагогів харчової галузі як умова формування загальних та фахових компетентностей //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. О.І.Безлюдний]. Умань : Візаві, 2021. С. 36-43.

http://znp.udpu.edu.ua/article/view/236630

 1. Наталія Дубова, Вячеслав Люльченко Педагогічні умови формування санітарно-гігієнічної культури майбутнього інженера-педагога харчового профілю в освітньому процесі закладу вищої освіти //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 3 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. О.І.Безлюдний]. Умань : Візаві, 2021. С. 64-71. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/241567
 2. Віра Курок, Анатолій Грітченко Формування готовності майбутнього педагога до самопроєктування інформаційної компетентності в освітньому середовищі ЗВО. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2021. № 2(24). С.104-112.

http://psv.udpu.edu.ua/article/view/244214

 1. Malyshevskyi O. Future engineering educators’ professional mobility: challenges and opportunities. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2021. Вип. 1(5). С. 143–150.

http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/235971

 1. Malyshevskyi O. Information and communication technology application in engineering educators’ future professional activities. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 4 (108). С. 165-178.

https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/18-1.pdf

 1. Мельник О. С. Формування критичного оцінювання інформації в мережі інтернет студентів коледжу. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Вип. 12 (168) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М.О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 221-225. (Серія: Педагогічні науки). DOI:10.5281/zenodo.47695.

https://visnyk.chnpu.edu.ua/21-12-168-39/

 1. Сажієнко Олександр Діагностика сформованості фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій. Збірник наукових праць: Проблеми підготовки сучасного вчителя. Вип. 1(23), 2021. С. 116-125.

http://psv.udpu.edu.ua/article/view/232799

 1. Ткачук С. І., Куценко І. С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових технологій у процесі практичної підготовки. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип. 12 (168) / Нац. ун-т «Черн. колегіум» ім. Т. Г. Шевченка ; голов. ред. М. О. Носко. Чернігів : НУЧК, 2021. C. 260-264. (Серія: Педагогічні науки). DOI: 10.5281/zenodo.4769588. https://visnyk.chnpu.edu.ua/21-12-168-46/
 2. Філімонова І. Особливості використання інноваційних технологій під час проведення практичних робіт фахових дисциплін харчового профілю. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2021. Випуск 1 (48). С.427–

http://visnyk-ped.uzhnu.edu.ua/article/view/235150

 1. Ткачук С.І., Мельник О.С. Використання інформаційно-методичного забезпечення студентами закладів професійної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2021. Вип. 2(6) Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, С. 209-215 http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/248219
 2. Дейниченко Л., Бахмач В., Дейниченко Г., Кравченко Т. Розроблення технології тістового напівфабрикату «Мигдальний» для чизкейків // Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації: науковий журнал. – Київ: Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – Том 4 № 2. – С. 284-298.

http://restaurant-hotel.knukim.edu.ua/article/view/249085

 1. Гедзик А.М., Сажієнко О.П. Роль «м’яких навичок у процесі формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій» //Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 4 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. О.І.Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021.  С. – 14-20.

http://znp.udpu.edu.ua/article/view/250120

 1. Григоренко Т. В., Захаревич М. А. До проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 2020. № 2 (4). С. 25–32.

https://library.udpu.edu.ua/library_files/probl_sych_school/2020/2/5.pdf

 1. Григоренко Т. В., Захаревич М. А. Саморозвиток студентів в мультимедійному освітньому середовищі з погляду гуманістичної педагогіки. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2020. № 2 (22). С. 185–192. http://psv.udpu.edu.ua/article/view/222710
 2. Терещук А. І. Модельна програма «Технології. 5-6 класи» як один із засобів створення навчального середовища нової української школи. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2021. Вип. 2 (24). С. 145-151.

http://psv.udpu.edu.ua/article/view/244224

 1. Савченко В., Павлюк В. Інноваційні підходи до підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2021. Вип. 1. С. 20-27.

http://znp.udpu.edu.ua/article/view/228558

 1. Хоменко Л. Аналіз досвіду формування вмінь і навичок учнів основної школи в процесі виконання ручних швейних робіт. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. Вип. 1. С. 139-146.

http://znp.udpu.edu.ua/article/view/228803

 1. Мелентьєв О. Б. Робота з патентними базами даних в процесі створення конкурентоспроможних винаходів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань : Візаві, 2021. Вип. С. 117–127.

http://znp.udpu.edu.ua/article/view/236659

 1. Терещук А., Савченко В. Розвиток математичної компетентності учнів гімназії в процесі вивчення технології обробки металу на уроках трудового навчання. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань : Візаві, 2021. Вип. С. 190-196.

http://znp.udpu.edu.ua/article/view/250293

 1. Бербец В.В. Роль етичних принципів та норм у процесі професійного самовизначення учнівської молоді на уроках технологій. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 2(6), Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, С.202-208.

https://doi.org/10.31499/2706-6258.2(6).2021.248213

 1. Галина Мамус, Валентина Харитонова. Особливості диференційованого навчання студентів проєктуванню виробів із текстильних матеріалів //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. № 2. C. 87– DOI 10.25128/2415-3605.21.2.12

http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/250740

 1. Азізов Т.Н., Перерейрас Роландо Крутильна жорсткість залізобетонних елементів з полицею в розтягненій зоні за наявності нормальних тріщин Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 40. Рівне: Нац. ун-т водного господарства та природокористування, 2021. С. 62-73. (https://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu)
 2. Азізов Т.Н., Срібняк Н.М., Циганенко Л.А. Визначення крутильної жорсткості залізобетонного елемента в нормальній тріщині. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського Серія: Технічні науки Том 32 (71) № 4 2021. С. 269-274. DOI https://doi.org/10.32838/2663-5941/2021.4/42
 3. В.Люльченко Етапи формування санітарно-гігієнічної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в закладах вищої освіти. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 192.  Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 230-235. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/770/706
 4. Вячеслав Люльченко, Лариса Сусло Структурні компоненти формування санітарно-гігієнічної культури в майбутнього інженера-педагога харчового профілю у процесі професійної підготовки. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2021. Вип. 2. С. 57-63 [URL:] http://psv.udpu.edu.ua/article/view/244193
 5. Азізов Т.Н., Кочкарьов Д.В. Змішаний метод розрахунку будівлі з підвісними перекриттями Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Вип. 39. Рівне: Нац. ун-т водного, 2021. С. 154-161. (https://nuwm.edu.ua/naukova-dijaljnistj/vidannja-universitetu)
 6. Кравченко Л.В. Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання здоров’язберігаючих дисциплін у підготовці майбутніх педагогів. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб.наук.пр./Ред.кол.: Бочелюк В.Й. (гол.ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. Том 7, №3. С.118-125. (https://pp-msu.com.ua/ru/article/poyednannya-traditsiynikh-ta-innovatsiynikh-metodiv-navchannya-zdorov-yazberigayuchikh-distsiplin-u-pidgotovtsi-maybutnikh-pedagogiv)
 7. Кравченко Л.В. Формування ноксологічної культури у студентів при викладанні охорони праці та безпеки життєдіяльності в педагогічних закладах вищої освіти. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб.наук.пр./Ред.кол.: Бочелюк В.Й. (гол.ред.) та ін. Мукачево: Вид-во МДУ, 2021. Том 7, №1. С.63-70. (https://pp-msu.com.ua/ru/article/formuvannya-noksologichnoyi-kulturi-u-studentiv-za-vikladannya-okhoroni-pratsi-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti-v-pedagogichnikh-zakladakh-vishchoyi-osviti)
 8. Л.Сусло, В.Люльченко Спецсемінар як засіб формування санітарно-гігієнічної компитентності в майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 196. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 205-209

[URL:] https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/910/841

 1. Абрамова Оксана, Пуляк Ольга, Терещук Андрій. Формування м’яких навичок у здобувачів освіти через застосування тренінгових технологій. Збірник наукових праць «Вісник післядипломної освіти» Серія «Педагогічні науки». Київ, 2021. Вип. 18 (47). С. 10-28.

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/visnyk_PO/18_47_2021/pedagog/Bulletin_18_47_Pedagogika_Abramova_Puliak_%D0%A2ereshchuk.pdf

 • у наукових виданнях України (категорія В);
 • в інших виданнях України.

Тези доповідей:

 • на міжнародних конференціях:
 • в межах України;
 1. Гедзик А. А. Про сутність поняття «Інформатична компетентність»// Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференці «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОНВ-2021)) ( 21-22 травня 2021 року). Луцьк: відділ іміджу та промоції Луцького НТУ, 2021. С. 3 – 6.
 2. Дубова Н. В. Самоконтроль і самооцінка у процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі /Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку» (28 травня 2021 р.), / за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. Київ, 2021. С.55-58.
 3. Абрамова О. В., Терещук А. І., Горбань А. Ю. Особливості застосування нестандартних уроків у освітньому процесі. Інформаційні технології в освіті та науці: Збірник наукових праць. Випуск 12. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 2021. 204 с. С.12-15. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36691/1/Proshkin_FITU.pdf
 4. Бербец Т. М. Дидактичні умови формування навичок самостійної творчої діяльності учнів у процесі трудового навчання. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку» (28 травня 2021 р.) / за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. Київ, 2021. С. 37-41.

http://dspace.udpu.edu.ua/retrieve/193f542d-408b-4cb6-bbf1-45360e5a638c/%d0%91%d0%b5%d1%80%d0%b1%d0%b5%d1%86__%d0%a2.pdf

 1. Бербец В.В. Професійне самовизначення школярів як важлива ланка у життєвому самовизначенні. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку» (28 травня 2021 р.) /за заг. ред. Д. Е. Кільдерова. Київ, 2021. С. 34-37.

https://dspace.udpu.edu.ua/handle/123456789/14001

 1. Харитонова В. Графічна компетентність як складова професійної підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технологій / МатеріалиХ міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Д. О. Тхоржевського, «Трудове навчання та технології: сучасні реалії та перспективи розвитку» (28 травня 2021 р.), / за заг. Ред. Д. Е. Кільдерова. Київ, 2021. С.130-132.
 2. Нагайчук О.В., Шворак  Р.С. Формування емоційного інтелекту учнів 5-9 класів засобами проектної діяльності на уроках трудового навчання Вісник наукових ідей молоді: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів., м. Вінниця, 24-25 березня 2021 р.: тези, статті ред.кол.: Драбовський А.Г. та ін. Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2021. С. 43-47.
 3. Нагайчук О.В., Шліхта Д. В. Підвищення якості знань учнів засобами проблемних ситуацій на уроках трудового навчання Вісник наукових ідей молоді: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів., м. Вінниця, 24-25 березня 2021 р.: тези, статті ред.кол.: Драбовський А.Г. та ін. Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2021. С. 39-43.
 4. Нагайчук О.В. Розвиток творчих здібностей здобувачів середньої освіти на уроках трудового навчання. Наукова освіта: традиція і сучасність: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (Київ, 28 жовтня 2021 р.). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021. С. 148-153
 5. Нагайчук О.В. Компетентнісний підхід до розвитку особистості здобувача вищої освіти у навчальному процесі ЗВО. Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх вчителів : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Умань, 21 жовт. 2021 р. Умань, 2021. С. 99-105.
 6. Кравченко Л. В. Впровадження інтерактивних методів навчання для реалізації компетентнісного підходу в процесі вивчення молодшими бакалаврами курсу «Основи соціальної безпеки». Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх вчителів : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Умань, 21 жовт. 2021 р. Умань, 2021. С. 73-77.
 7. Нагайчук О.В. Переваги застосування комп’ютерних технологій у процесі вивчення курсу «Охорони праці та безпека життєдіяльності» у ЗВО. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 28 жовт. 2021 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2021. С. 270-273.
 8. Кравченко Л.В. Упровадження дуальної форми здобуття професійної освіти в закладах вищої освіти. Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції пам’яті академіка Дмитра Олександровича Тхоржевського «Трудове навчання і технології: сучасні реалії та перспективи розвитку» 28 травня 2021 року, м. Київ, С. 65-68
 9. Баличева Н. В. Формування готовності студентів до здорового способу життя в процесі вивчення дисципліни «Охорона праці та безпека життєдіяльності ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути», c. 235-237.
 10. Сусло Л.В., Юдіна С. Формування санітарно-гігієнічної компетентності в вчителя трудового навчання та технології в процесі професійної підготовки Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» Збірник наукових праць, 31.01.2021р. м. Переяслав с. (82-84).
 11. Люльченко В. Г., Вертіль А. В Етапи формування санітарно-гігієнічної компетентності інженерів-педагогів харчового профілю під час здобуття вищої освіти. Матеріали ХХХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» Збірник наукових праць, 31.01.2021р. м. Переяслав (с. 53-55) [URL:] http://conferences.neasmo.org.ua/en/art/6166
 12. Дейниченко Л.Г., Дейниченко Г.В., Ткачук С.И., Кравченко Т.В., Кравченко Е.А. Инновационная модель получения молочно-белковых концентратов на основе пахты // Материалы Международной конференции «Азербайджан на новом этапе развития –продовольственная и пищевая безопасность в эпоху глобализации и постпандемии: текущая ситуация, вызовы, перспективы» (Азербайджанская Республика, город Ленкорань, 8-9 октября 2021 года).
 13. Кравченко Т.В. Формування змісту підготовки бакалаврів спеціальності: Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології // Матеріали Міжнародної наукової інтернетконференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м. Переяслав, 30 жовтня 2021 року).
 • за кордоном.
 1. Grygorii Deinychenko, Liudmyla Deinychenko, Stanislav Tkachyk, Tamara Kravchenko, Kateryna Kravchenko. Technology and biological value of milk-egg co-precipitate / CONGRESS on food quality and safety, health and nutrition – NUTRICON (2021; Ohrid) Book of abstracts / Congress on food quality and safety, health and nutrition – NUTRICON 2021, 9-11 June 2021, Ohrid, Macedonia; [Editor Vladimir Kakurinov]. – Skopje: Consulting and training center KEY, 2021. – 314 стр. ; 24 см. – Р. 47-48.

https://keyevent.org/?fbclid=IwAR0yV8jeNruXOCuSEuvFaZzlZJ2K53UP2qBuABlDG5rtQmAFNTMsQKnWfBE

 1. Нагайчук О.В. Організація і ведення роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах середньої освіти. Безпека життя і діяльності людини: теорія та практика : збірник наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітнім Дням цивільної оборони та охорони праці (Полтава, 28–29 квітня 2021 р.) / упоряд. і ред.: В. П. Титаренко, А. М. Хлопов. Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, 2021. С. 144-150.
 2. Нагайчук О.В. Значення дисциплін «Основи охорони праці» та «Безпека життєдіяльності» для майбутніх учителів освітньої галузі «Технологія». Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІІ Всеукраїнської (з міжнародною участю) науково-практичної конференції (16-17 вересня 2021 р., м. Бердянськ).- Бердянськ : БДПУ, 2021.- С. 130-132.
 3. Нагайчук О.В. Вплив природно-техногенних небезпек на екологію планети. Екологічна безпека держави: тези доп. Всеукр. круглого столу, м. Київ, 16 вер. 2021 р./ ред. кол. О.С. Волошкіна та ін. Київ: ІТТА, 2021. С. 180-185.
 • на всеукраїнських конференціях;
 1. Гедзик А. А., Яшанов С. М. Використання інформаційно-освітнього середовища вишу для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій майбутніх педагогів професійного навчання//Збірник наукових праць: за результатами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених з міжнародною участю «Новітні інформаційні технології в освіті і науці» (26-27 квітня 2021 р.) / укл. Л.Д. Шевчук, Л.М. Ісак. Переяслав: ПХДПУ, 2021. С. 147 – 152.
 2. Мельник О. С., Коваль Д. Створення персонажів та об’єктів гри MINECRAFT за допомогою середовища BLOCKBENCH / НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ: матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (м.Умань, 28 квітня 2021 р.) : у 2-х ч. / за ред. О.І.Безлюдного. Умань : Візаві, 2021. Ч. 1. С. 179-181.
 3. Мельник О. С. Формування фахових компетентностей випускників ІТ-спеціальностей засобами STEM-освіти. (матеріали конференції “Сучасні фізичні знання як основа інтеграції змісту шкільної природничої освіти”, м. Умань, 24 листоп. 2021 р.) Умань, 2021. С. 39-41.
 4. Ткачук С.І., Завальний В. Педагогічні умови формування та розвитку професійних компетенцій учнів закладів професійно-технічної освіти / НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ: матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (м.Умань, 28 квітня 2021 р.) : у 2-х ч. / за ред. О.І.Безлюдного. Умань : Візаві, 2021. Ч. 1. С.135-137.
 5. Дейниченко Л.Г., Тершівська Н.А., Кравченко Т.В. Доцільність впровадження варених пудингів у асортимент закладів ресторанного господарства України // Матеріали Х Всеукраїнської науково-практично конференції «Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі» (м. Київ, 23 листопада 2021 року).
 6. Терещук А. І., Абрамова О. В. Модельна навчальна програма як засіб створення освітнього середовища нової української школи. Концептуалізація професійних компетентностей вчителя в умовах інноваційного освітнього простору сучасної школи: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 10-11 червня, 2021) [ред.кол. : В.Черняк (відп.ред.) та ін.]; Тернопільський ОКІППО. Тернопіль: Вид. центр ТОКІППО, 2021. С. 91-94
 7. Бербец Т. Трансформація закладів громадського харчування в умовах пандемії короновіруса // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки: матер. VІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (Умань, 2021). Умань: ВПЦ «Візаві» 2021.
 8. Мелентьєв О.Б. Створення винаходів засобами патентних баз даних інтернету. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми інноваційної діяльності та трансферу технологій – від теорії до практики : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 16-17 вересня 2021 р. // МОН України; УкрІНТЕІ; Одеський національний економічний університет. К. : УкрІНТЕІ, 2021. С.70-77.
 9. МельникО. В. Економічна ефективність вирощування садивного матеріалу MORUS ALBA L. Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства : зб. тез 10 Всеукр. наук. інтернет – конф., м. Умань, 15 жовт. / під. ред. О. О. Непочатенко. С. 43-45.
 10. Мельник О. В., Колос О. А. Використання питної води населених пунктів Бершадського району Природничі науки в системі освіти : матеріали Всеукр. наук. інтернет – конф., м. Умань, 18 квіт. 2021. / Умань: Візаві, 2021. 91 С. 56-58
 11. Мельник О. В., Пашенюк Ю. С. Економіко-географічні проблеми утилізації побутових відходів в м. Умані Природничі науки в системі освіти : матеріали Всеукр. наук. інтернет – конф., м. Умань, 18 квіт. 2021. Умань: Візаві, 2021. 91 С. 58-59.
 12. Кравченко Л. В. Лапа Р., Паращук А Роль студентського наукового гуртка з безпеки життєдіяльності у підготовці майбутніх фахівців Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє матер. Всеукр. студ..-практ. конф. (Умань, 14 квіт. 2021 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; за заг. ред. С. І. Ткачука. Умань. 2021., С. 219-221
 13. Сусло Л.В., Богомаз Роман Формування інтелектуального розвитку учнів засобами конструктивно-технологічних задач на уроках трудового начання Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє. Матер. Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 14 квітня 2021, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; за заг. ред. С. І. Ткачука. Умань. 2021., C. 143- 147.
 14. Сусло Л.В., Ничипор Микола Особливості індивідуалізації трудового навчання учнів основної школи Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє Всеукр. студ. наук.-практ. конф. 14 квітня 2021, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; за заг. ред. С. І. Ткачука. Умань. 2021., С. 238- 241.
 • на регіональних конференціях.
 1. Коробань О.В. Застосування smart-технологій для розвитку компетентностей студентів закладів вищої освіти. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. Вип. 3. С.15-18.

2.      Коробань О.В. Проблеми використання дистанційного навчання в закладах професійно-технічної освіти. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. Вип. 3. С.66-69.

4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus.

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша
Scopus 68 7
 • 3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science
База даних Кількість цитувань Індекс Хірша
Web of Science 3 2
 • 4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних для соціо-гуманітарних наук Сopernicus.
 • 5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім)
База даних Кількість цитувань Індекс Хірша
2020 2021 2020 2021
Google Академії 424 342 42 65
 1. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо – до 7 рядків).

 

Науково-дослідна робота студентів у 2021 році проводилась у рамках 24 наукових гуртків та 3 проблемної групи. Всього в науково-дослідній роботі взяли участь 141 студент, в тому числі: 82 студента брали участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях; 4 студентів – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, з них студентка Різник Юлія Володимирівна здобула ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальності «Професійна освіта», студент Лабунець М. В.. отримав диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки (цивільна оборона та пожежна безпека), студент Микола Богдан здобув ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта; студент Сергій Кордун взяв участь у відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільного захисту та був нагороджений дипломом ІІІ ступеня (16 вересня 2021 р.) (Керівник Мелентьєв О.Б.)( http://surl.li/avrnl).

Студентка Дробаха А.І. взяла участь у міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2021, напрям «Харчові технології».

Студенти (Лопатко Іван, Шестак Сергій, Базима Василь, Кляхін Максим) курсів взяли участь в І турі Студентської першості світу з програмування ICPC 2021. Результат: вихід у ІІ тур.

Студентами було опубліковано 64 тез доповідей, з них 19 у співавторстві з викладачами.

Молоді науковці факультету: Чичук Вадим Миколайович 15.03.1988 р., Гедзик Андрій Андрійович, Орлова Ольга Михайлівна 25.12.1987 р.н. Орлова Ольга Михайлівна захистила наукову роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертаційної роботи: «Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами при крученні» – науковий керівник – д.т.н., проф.  Азізов Т.Н.

 • Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків).

Доктор технічних наук, професор Азізов Т. Н. керує науковою школою «Несуча здатність та деформативність  конструкцій будівель і мостів» з 2007 року. Основними напрямкаи школи є:

 • Обґрунтування теоретико-методичних засад викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах.
 • Ознайомлення з кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України, апробування найбільш ефективних прийомів і методів навчання під час вивчення технічних дисциплін.
 • Формування теоретичних уявлень про методику викладання технічних дисциплін (мета, завдання; ознайомлення з основними поняттями, категоріями методами, технологіями, методиками викладання; з’ясування їх місця в системі наук).
 • Висвітлення особливостей методів викладання технічних дисциплін у закладах освіти.

 

Науково-методичний центр по вивченню художніх ремесел у школі – керівником центру є викладач кафедри технологічної освіти Потапкін В.С.  Викладачі центру (Л. М. Хоменко, В. В. Харитонова, В. М Марценюк, В. С. Потапкін) взяли участь у підготовці здобувачів вищої освіти у Міжнародному онлайн-конкурсі творчих робіт «Youth Art» в рамках реалізації Міжнародного наукового проекту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі», організаторами якого є Вища школа управління та адміністрації в Ополє. (16.01-3.02.2021 р.)

За результатами диплом переможця отримали Дарія Марценюк (І курс), Катерина Бондарчук (3 курс), Михайло Умаров  (3 курс), сертифікат учасника Влад Бояр (магістрант 1 курсу) та Вадим Мусієнко (І курс). Проведено майстер-класи до Дня захисту дітей 1 червня 2021р Центральний стадіон міста:  квіти з фоамірану (Марценюк В.В); ізонитка (Гудзенко Т.В); різьба по дереву ( Потапкін В.С.).

Постійно проводяться екскурсії вчителів, учнів загальноосвітніх шкіл м. Умані та району з метою залучення до співпраці; проводяться науково-методичні семінари. Надається допомога в розробці методичних матеріалів для гуртківців, зокрема, в розробці методичних рекомендацій для гуртків художньо-технічного напряму, проведення майстер-класів для керівників гуртків.

На базі науково-дослідної лабораторії «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти» 12.10.21р. було проведено науковий міжвузівський семінар на тему «Зміст і концептуальні положення технологічної освіти в Україні, Державний стандарт освітньої галузі «Технології». У роботі семінару взяли участь провідні викладачі інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного факультету імені М. П. Драгоманова (д.п.н, проф. Д.Є. Кільдеров (декан факультету), О.В. Биковська ( завідувач кафедри позашкільної освіти), к.т.н., професор кафедри промислової інженерії та сервісу Н.М. Зубар, к.п.н., доцент кафедри теорії та методики технологічної освіти В.Б. Харламенко та інші. (URL: https://cutt.ly/lYqLQ7C)

На основі досліджень, проведених на базі лабораторії, видруковано колективну монографію «Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій» (д.п.н., проф. Станіслав ТКАЧУК, д.п.н., доц. Сергій ЯЩУК, к.п.н. Юлія ГВОЗДЕЦЬКА, д.ф. Ірина ФІЛІМОНОВА ), Нагайчук О. В., Харитонова В. В. «Проєктно-технологічна діяльність як засіб інтелектуального розвитку учнів на уроках трудового навчання» (к.п.н. Олена НАГАЙЧУК, к.п.н., доц. Валентина ХАРИТОНОВА, та одноосібні монографії: «Формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки (д.ф. Олександр САЖІЄНКО ); «Інтелектуальний розвиток підлітків у процесі проектно-технологічної діяльності» (к.п.н. Олена НАГАЙЧУК). Членами лабораторії віддруковано наукові праці у наукових виданнях України (категорія Б), у закордонних виданнях та статті, проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

 • Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Азізов Т. Н. – Член міжнародної наукової організацій International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE) Швейцарія. Тематика роботи: «Жорсткість залізобетонних елементів».

 1. Професор Гедзик А. М. пройшов міжнародне стажування «Strategies for E-learning in universities» у Huittinen, Finland (180 годин – 6 кредитів)

Сертифікат № 0070721 від 02. 07. 2021 р.

 1. Доценти Бербец В. В., Бербец Т. М., Дубова Н.В., Баличева Н.В., викладач Гедзик А.А., пройшли міжнародне стажування «Softskills development in teaching professional training» у West Finland College, Huittinen 1 жовтня–12 листопада 2021 року. Метою стажування передбачалось підвищення наукового рівня, індивідуально-особистісне та професійне самовдосконалення шляхом розвитку м’яких/надпрофесійних навичок на основі кращих міжнародних інноваційних практик. Стажування передбачало наступні завдання: Модуль 1. Комунікативні навички. Модуль 2. Навчання протягом усього життя. Модуль 3. Управлінські навички. 6 кредитів ECTS / 180 годин
 2. Доктор філософії Сажієнко О.П. пройшов закордоне стажування: Тема: «Strategies for e-learning in universities from 24.05.2021 at West Finland College, Huittinen» №0060721 Дата видачі: 02.07.2021 р. 6 кредитів ECTS / 180 годин

 

 1. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність
 2. Патентно-ліцензійна діяльність:

8.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну модель) − автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и);

 1. Адаптивна силіконова рідинна лінза з п’єзоелектричним управлінням та адаптивною діафрагмою/ О. Б. Мелентьєв, В. В. Бербец, Т. М. Бербец; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини; – №u 2021 02309 , дата подання 30.04.2021.
 2. Парашут із змінною плавучістю для спуску марсоходу у атмосфері Марсу (Марсіанський парашут)/ О.Б. Мелентьєв, Я.О. Мелентьєв;  заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини;  № u 202102207, дата подання 26.04.2021.
 3. Адаптивна силіконова рідинна лінза з п’єзоелектричним управлінням/ О.Б. Мелентьєв, Т.Л. Годованюк, Т.М.Махомета, І.М.Тягай; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини;  №u 2021 02309 , дата подання 30.04.2021.
 4. Культиватор для кам’янистих ґрунтів, із запобіжними повертаючими гідроциліндрами заявник Уманський національний університет садівництва; С.П.Жорницький, О.Б.Мелентьєв, О.С.Пушка А.В.Войтік;  №u 202102408 , дата подання 06.05.2021.
 5. Плоскорізний плуг із обтічною стійкою, зносостійкими кромками та прорізами розташованими в області робочого органу / О.Б.Мелентьєв, О.С.Пушка, А.В.Войтик; заявник Уманський національний університет садівництва; №u 202102406 , дата подання 06.05.2021.
 6. Годинник лабораторний піскового типу із змінними каліброваними жикльорами для виміру багатоступеневого дискретного часу / О.Б. Мелентьєв, М.О.Медведєва, В.П. Стеценко, О.В. Жмуд, В.О. Колмакова, С.В. Паршуков;  заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини; №u 202103482, дата подання 18.06.2021.
 7. Фреза з регульованими гнучкими зубчастими ріжучими елементами / О.Б.Мелентьєв, О.С.Пушка, А.В.Войтік; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини; №148975, дата подання 05.10.2021.
 8. Киснево-водневий електролізер / О.Б. Мелентьєв, Ю.М.Краснобокий, К.А.Кравченко, Т.В.Кравченко; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини; u202103486; заявл.06.2021
 9. Сферичний дзеркальний космічний рефлектор / О.Б. Мелентьєв, М.О.Медведєва, В.П. Стеценко, О.В. Жмуд, В.О. Колмакова, С.В. Паршуков; заявник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини; u202103484; заявл.06.2021
 10. Оприскувач напівпричіпний універсальний ОПУ-3,0-24 / О.Б.Мелентьєв, С.М.Трухін; заявник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини; u202104078; заявл.07.2021
 11. Модуль технологічний МТ- 6.0 / О.Б.Мелентьєв, С.М.Трухін; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини; u202104079; заявл.07.2021
 12. Портативний сонячний дистилятор води із пневматичним сферичним рефлектором/ О.Б. Мелентьєв, М.О.Медведєва, В.П. Стеценко, О.В. Жмуд, В.О. Колмакова, С.В. Паршуков; заявник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини; u202104412; заявл.07.2021
 13. Генератор термоелектричний вихлопного колектора двигуна внутрішнього згоряння/ О.Б. Мелентьєв, М.О.Медведєва, В.П. Стеценко, О.В. Жмуд, В.О. Колмакова, С.В. Паршуков; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини u202104405; заявл.07.2021
 14. Плівковий сферичний вакуумний рефлектор великого діаметру із змінною кривизною поверхні та двохвісьовою системою відслідковування/ О.Б. Мелентьєв, М.О.Медведєва, В.П. Стеценко, О.В. Жмуд, В.О. Колмакова, С.В. Паршуков; заявник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини u202104410; заявл.07.2021
 15. Оприскувач напівпричіпний універсальний ОПУ-3,0-24 / О.Б.Мелентьєв, С.М.Трухін; заявник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини; u202104078; заявл.07.2021
 16. Піч для термообробки із полиневими відкритими термоелементами/ О.Б.Мелентьєв,В.П.Лопушан; заявник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини; u202104129; заявл.07.2021
 17. Патрон для збивання розвідувальних дронів з реактивною розривною кулею  під мисливські гладкоствольні рушниці О.Б.Мелентьєв, С.І.Ткачук, А.І.Терещук; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини;u202104130; заявл.07.2021

8.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

 1. Пат. 146316 UA МПК А 01 В 33/0 2 «Багатолезвійна ґрунтообробна фреза із твердосплавними напайками та шнеко утворюючою поверхнею фрезерної ґрунтообробної машини» / Войтік А.В., Мелентьев О.Б., Пушка О.С., №u 202005208 від 12.08.2020.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва., опубл., 10.02.2021, Бюл. № 6
 2. Пат. 146374 UA МПК А 01 В 35/ 20 «Плоскорізний плуг для перезволожених ґрунтів із змінними зносостійкими кромками та прорізами розташованими в області робочого органу»/ Мелентьев О.Б., Непочатенко В.В., Войтік А.В., Пушка О.С., №u202005207 від 12.08.2020. ; заявник і власник Уманський національний університет садівництва., опубл., 17.02.2021, Бюл. № 7
 3. Пат. 146449 UA МПК A01C7/20 Установка для лазерної термообробки тонкостінних сталевих деталей обертання ґрунтообробних машин з утворенням структури типу «дамаська сталь»» / Мелентьев О.Б., Пушка О.С., Войтік А.В., №u202005210 від 12.08.2020.; заявник і власник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини.., опубл., 02.2021, Бюл. № 8
 4. Пат. 146649UA МПК A01C7/20 Сошник прямого посіву із ножами для подрібнення рослинних решток / Лісовий О.І., Мелентьев О.Б., Пушка О.С., Войтік А.В., №u202005211 від 12.08.2020.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва., опубл., 10.03.2021, Бюл. № 10
 5. Пат. 146795 UA МПК A01C7/20 «Секція культиватора для кам’янистих ґрунтів, із запобіжними повертаючими гідроциліндрами»/ Мелентьев О.Б., Пушка О.С., Войтік А.В., Худік Л.М., Петриченко Є.А. № u 202007069 від 04.11.2020.; заявник і власник Уманський національний університ етсадівництва., опубл., 03.2021, Бюл. № 11
 6. Пат. 147460 UA G01N 1/04, G01N 1/10 , G01K1/08, E02D 7/04, E02D 1/06 «Термометр-глибиномір  із пристроями для взяття проб грунту та придонної води» О.Б.Мелентьєв, Н.М.Вдовенко, О.І.Ситник. № u 202005682 від 03.09.2020.; заявник і власник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини. опубл., 12.05.2021, Бюл. № 19
 7. Пат. 148905 UA МПК G02B3/14 «Адаптивна силіконова рідинна лінза з п’єзоелектричним управлінням та адаптивною діафрагмою»; / Мелентьев Олег Борисович, Бербец Віталій Васильович, Бербец Тетяна Миколаївна.; заявник та власник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини. – u 20202309 ; заявл.04.2021,  опубл., 29.09.2021. Бюл. № 39;
 8. Пат. 147460 UA МПК GO1N 1/04 «Термометр-глибиномір із пристроями для взяття проб ґрунту та придонної води»; / Мелентьев Олег Борисович, Вдовенко Наталія Михайлівна, Ситник Олексій Іванович.; заявник та власник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини. – u202005682; заявл. 09.2020, опубл., 12.05.2021. Бюл. № 19;
 9. Пат. 148910 UA МПК G02B 3/14 «Адаптивна силіконова рідинна лінза з п’єзоелектричним управлінням» / Мелентьев Олег Борисович, Годованюк Тетяна Леонідівна, Махомета Тетяна Миколаївна; заявник та власник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини. – u202102403; заявл.05.2021, опубл., 29.09.2021. Бюл. № 39;
 10. Пат. 149181 UA МПК С25B 1/04 «Киснево-водневий електролізер»; / Мелентьєв Олег Борисович, Краснобокий Юрій Миколайович, Кравченко Катерина Аркадіївна, Кравченко Тамара Василівна; заявник та власник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини. –u202103486; заявл.06.2021, опубл., 20.10 .2021.  Бюл. № 42;
 11. Пат. 148910 UA МПК G02B 3/14 «ПАРАШУТ ІЗ ЗМІННОЮ ПЛАВУЧІСТЮ ДЛЯ СПУСКУ МАРСОХОДА У АТМОСФЕРІ МАРСА (МАРСІАНСЬКИЙ ПАРАШУТ)»; / Мелентьєв Олег Борисович, Мелентьєв Ярослав Олегович.; заявник та власник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини. –  №u202102207; заявл.04.2021, опубл., 29.09.2021.  Бюл. № 39;
 12. Пат. 146374 UA МПК А 01 В 35/ 20 «Плоскорізний плуг із обтічною стійкою, зносостійкими кромками та прорізами, розташованими в області робочого органу»/ Мелентьев О.Б., Пушка О.С., Войтік А.В., №u202102406 від 06.05.2021.; заявник і власник Уманський національний університет садівництва., опубл., 29.09.2021, Бюл. № 39
 13. Пат. 146795 UA МПК A01C7/20 «Культиватор для кам’янистих ґрунтів із запобіжними повертаючими гідроциліндрами»/ Жорницький С.П, Мелентьєв О.Б, Пушка О.С, Войтік А.В.; № u 202102408 від 06.05.2021.; заявник і власник Уманський національний університ етсадівництва., опубл., 29.09.2021, Бюл. № 39
 14. Пат. 149606 UA МПК G04F 1/06  «Годинник лабораторний піскового типу із змінними каліброваними жикльорами для виміру багатоступеневого дискретного часу» / О.Б. Мелентьєв, М.О.Медведєва, В.П. Стеценко, О.В. Жмуд, В.О. Колмакова, С.В. Паршуков; №u202103482, від 18.06.2021.; заявник і власник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини; опубл., 24.11.2021, бюл. № 47/2021

Ліцензійні угоди

 1. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР №_14 м. Умань  “_12_” _травня__2021 р. за патентом  144441«ЛІХТАР ПРОБЛИСКОВОГО ПОЛІЦЕЙСЬКОГО МАЯЧКА-АНТИКРИЛА ІЗ ПОВІТРЯНИМ ГАЛЬМОМ»  на території України між Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (надалі – Ліцензіар), в особі ректора Безлюдного О.І., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ПрАТ «Уманьферммаш» (надалі – Ліцензіат) в особі генерального директора А.В. Ліпкана, що діє на підставі Статуту, з другої сторони.
 2. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР №_13 м. Умань  “_12_” _травня__2021 р.за патентом 129042 «Бур ґрунтовий для лабораторних аналізів» на території України між Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини (надалі – Ліцензіар), в особі ректора Безлюдного О.І., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ПрАТ «Уманьферммаш» (надалі – Ліцензіат) в особі генерального директора А.В. Ліпкана, що діє на підставі Статуту, з другої сторони.

 

 1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

Кафедральна тема кафедри професійної освіти та технологій за профілями: «Актуальні проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі»  (0111U007545). Керівник: к.т.н.. доц. Мельник О.С.

інформатики у коледжах технічних напрямів; психолого-педагогічні особливості використання інформаційних технологій в підготовці фахівців у вищій школі.

Професором Грітченком А.Г. Здійснювався аналіз та розробка змісту, форм, методів, педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Опубліковано та впроваджено посібник «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці». Підготовлено до друку і видано статтю «Формування готовності майбутнього педагога до самопроєктування інформаційної компетентності в освітньому середовищі ЗВО».

Професором Ткачуком С.І. досліджено та обґрунтовано педагогічні умови професійного саморозвитку майбутніх педагогів сфери харчових виробництв. Як результат взято участь у ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми» 29.10.2021р.

Док.пед.наук, доцентом Малишевським О.В. досліджується професійна мобільність інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, результатом є захист дисертаційного дослідження «Система формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю», 13.00.04..

Доцентом Чичуком В.М. досліджено та обґрунтовано необхідність використання сучасних педагогічних технологій для ефективного формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей. Також досліджую проблему наступності при підготовці майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій.

Доцент Дубова Н.В. досліджено питання організації самостійної пізнавальної діяльності учнів закладів професійної, зокрема, виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх фахівців харчової галузі, розроблено індивідуальні завдання з дисциплін циклу професійної і практичної підготовки майбутніх фахівців харчової галузі. Як результат опубліковані статті у фахових виданнях.

Викладач Коробань О.В. досліджувала теоретичні аспекти використання дистанційного навчання в процесі професійної освіти, виділила основні переваги та проблеми дистанційного навчання в закладах професійно-технічної освіти. Розглядала як специфіку здійснення даної освітньої технології, так і особливості взаємодії педагога та студентів. Як результат опублікувала статтю «Проблеми використання дистанційного навчання в закладах професійно-технічної освіти».

Доктор філософії Філімонова І.А. – уточнено структуру, визначено і охарактеризовано критерії, рівні та показники сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців, здійснена спроба оптимізації педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів, а також моделі формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій у процесі вивчення фахових дисциплін. Здійснено узагальнення та оформлення результатів експериментальної перевірки ефективності формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій у вищих педагогічних навчальних закладах.

Канд.пед.наук Гвоздецькою Ю.В. досліджено компетентісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій, зокрема обґрунтовано основні науково-методичні засади та дидактичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх фахівців для професійно-технічних навчальних закладів; охарактеризовано методологічне забезпечення компетентнісного підходу професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі харчових технологій..

Доктор філософії Сажієнко О.П. досліджуючи фахову компетентність бакалаврів сфери комп’ютерних технологій виокремив види фахової компетентності майбутніх бакалаврів сфери комп’ютерних технологій вони і стали інструментом діагностики й оцінювання навчальних досягнень студентів. Як результат опублікував статтю «Діагностика сформованості фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій».

Канд.пед.наук Захаревич М.А. досліджено та обґрунтовано необхідність використання сучасних педагогічних технологій для ефективного формування у здобувачів вищої освіти фахових компетентностей.

Доцент Кравченко Т.В. – досліджено зміст фахових дисциплін при методичному забезпеченні освітнього ступеня магістр спеціальності 015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, зокрема, визначено та обґрунтовано інноваційну модель отримання молочно-білкових концентратів на основі пахти. Розглянуто і описано нові підходи інноваційних способів отримання напівфабрикатів для страв і кулінарних виробів на основі білків, білково-вуглеводної сировини та плодово-ягідної сировини. Досліджено склад, технологічні особливості та виробництво нових харчових продуктів, продуктів функціонального призначення, харчових добавок, описано та обґрунтовано їх значення та виготовлення. Як результат опубліковано статті в іноземних виданнях.

Викладачем Кравченко К.А. досліджено зміст фахових дисциплін при методичному забезпеченні освітнього ступеня магістр спеціальності 015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології, зокрема, визначено та обґрунтовано інноваційну модель отримання молочно-білкових концентратів на основі пахти. Розглянуто і описано нові підходи інноваційних способів отримання напівфабрикатів для страв і кулінарних виробів на основі білків, білково-вуглеводної сировини та плодово-ягідної сировини. Досліджено склад, технологічні особливості та виробництво нових харчових продуктів, продуктів функціонального призначення, харчових добавок, описано та обґрунтовано їх значення та виготовлення. Як результат опубліковано статті в іноземних виданнях.

Викладачем Гедзиком А.А. Здійснювався аналіз та розробка змісту, форм, методів, педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Підготовлено до друку навчально-методичний посібник «Мережеві цифрові технології».

Тема науково-дослідної роботи кафедри технологічної освіти: «Модернізація змісту, форм і методів навчання технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 011U007551).

Зав кафедрою Терещук А. І., брав участь у роботі стратегічних сесій в рамках проєкту НУШ, з розроблення державного стандарту базової середньої освіти, результатом якої є зміст освітньої технологічної галузі.

Результати дослідження та роботи над змістом державного стандарту обговорювалися та висвітлювалися на семінарах та конференціях. Так, зокрема, Терещук А. І. ,  дистанційно виступив на пленарному засіданні всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну» (23-24 вересня, 2020 , м. Полтава). Тема виступу: «Технологічна освітня галузь у змісті державного стандарту нової української школи» (програма конференції додається).

Взяв участь у міжнародній науково-практичні конференції освіта та наука: пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє (23-25 вересня 2020 р., Київ). За результатами конференції було опубліковано тези у збірнику матеріалів конференції.

Також брав участь у роботі 3-ої Міжнародної наукової конференції «Інформаційні та інноваційні технології в ХХІ столітті» за її результатами було опубліковано розділ у колективній зарубіжній монографії.

О. Б. Мелентьєв проходив наукове стажування із 17.09.20 по 29.09.20 з метою підвищення кваліфікації  та покращення патентно-ліцензійної діяльності і трансферу технологій,  підвищення рівня компетенцій у сфері комерціалізації перспективних розробок та проєктів в українському інституті науково-технічної експертизи та інформації у рамках виконання проєкту «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій».

Відповідно до наукової теми кафедри О. Б. Мелентьєв підготував до друку та опублікував навчальний посібник для студентів.

Також, доцент Мелентєв О. Б., продовжив досліджувати  наукові основи технічної творчості, і за результатами цієї роботи із студентами та викладачами факультету, університету одержав шість патентів на винаходи корисних моделей.

Доцент В. В. Харитонова досліджує теоретичні основи відбору змісту, форм та методів формування художньо-конструкторської компетентності учнів, аналіз сучасної дизайн-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ, наступності навчання основам дизайну. За результатами досліджень за звітний період опубліковано розділ у колективній зарубіжній монографії.

Доцент Л. М. Хоменко згідно кафедральної теми здійснює дослідження з питань підвищення професійного рівня та набуття студентами практичного досвіду необхідного для навчально-методичної роботи та творчої винахідницької діяльності у створенні швейних виробів. Результатом проведених досліджень за звітний період є публікації – одна за кордоном,  і, одна в межах України. Також, Доцент Л. М. Хоменко одержала патент на винахід, у співавторстві,  на корисну модель для верхнього одягу.

Викладач Потапкін В. С., доценти Харитонова  В. В., та Мелентьєв О. Б., підготували студентів до участі у міжнародному конкурсі творчих робіт студентів (м. Катовіце, Республіка Польща).

Доценти та викладачі кафедри В. В. Бербец, Т. М. Бербец, В. В. Савченко, у звітному періоді працювали над вдосконаленням навчального процесу, розширювали засоби дистанційного навчання.

Кафедральна тема кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності: «Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах», номер державної реєстрації НДР: 0111U007553.

Азізов Талят Нуредінович проводив дослідження напружено-деформованого стану та міцності композитних матеріалів з тріщинами при крученні; розробляв теорії апроксимаційних скінчених елементів для рішення задач механіки деформованого твердого тіла; бравчасть у розробці ефективних конструкцій мостів та перекриттів, з наданням пропозицій щодо їх проектування та інженерних розрахунків; проводив дослідження просторової роботи мостів та перекриттів різних конструкцій, надання пропозицій, щодо рішення задач чисельно-аналітичним методом; дослідження сейсмічно безпечних конструкції будівель і споруд для районів, які знаходяться в сейсмічно-небезпечних зонах.

Авраменко Олег Борисович – проведено аналіз технічних знань як категорії та визначено методологічні підходи до їх формування. Визначено, що поєднання системного, компетентнісного, особистісного, аксіологічного, інтегративного підходів створює передумови для формування технічних знань, що визначає специфіку організаційно-педагогічного забезпечення процесу професійної підготовки фахівців.

Нагайчук Олена Валеріївна досліджувала формування компетентностей з охорони праці та безпеки життєдіяльності  у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів.

Сусло Лариса Вікторівна вивчала питання охорони праці в галузі професійної діяльності, роль держави у забезпеченні законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці. Досліджувала впровадження державних програм поліпшення умов праці з застосуванням різних засобів та заходів щодо їх поліпшення.

Ковальчук Юрій Васильович досліджував проблему формування економічної компетенції у майбутніх учителів технології у процесі фахової підготовки та проблему формування основ економічної компетентності учнівської молоді у процесі технологічної підготовки. Досліджував проблему формування цілісної системи технічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання.

Кравченко Леся Василівна вивчала питання засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб. Досліджувала питання застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

Мельник Олександр Васильович досліджував та вивчав захист населення в умовах пандемії, проводив розрахунки, щодо забезпечення життєдіяльності населення у складних надзвичайних ситуаціях з акцентуванням небезпечних чинників для життя людей та способи їх запобігання.

Баличева Наталія Василівна досліджувала проблему «Підготовка майбутніх учителів технологій до формування здорового способу життя учнів основної школи», вивчала питання підготовки майбутніх фахівців технологій до правильного формування здорового способу життя в навчальному процесі.

Орлова Ольга Михайлівна пройшла попередній захист дисертаційного дослідження «Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами при крученні».

І.  Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності кафедри/факультету/інституту (не більше двох сторінок) (необхідно коротко відобразити найбільш актуальні події, найвагоміші результати, статистичні дані із діяльності у звітному році тощо):

а)  коротка довідка про кафедру, факультет/інститут (до 7рядків);

В складі факультету інженерно-педагогічної освіти функціонують три кафедри, дві з яких є випусковими: випускова кафедра професійної освіти та технологій за профілями та випускова кафедра технологічної освіти.

На кафедрі професійної освіти та технологій за профілями здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями: 015 Професійна освіта (Дизайн); 015.21 Професійна освіта (Харчові технології); 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології).

Склад кафедри налічує 12 науково-педагогічних працівників, як за основним місцем роботи, так і за зовнішнім сумісництвом, які забезпечують викладання 75 дисциплін. За звітній період відбувся захист дисертаційних робіт викладачів кафедри Сажієнко О.П. та Філімонової І.А. зі спеціальності 015 Професійна освіта на здобуття наукового ступеню доктора філософії. Відбувся передзахист дисертаційного дослідження «Система формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – науки про освіту, теорія і методика професійної освіти к.пед.наук, доц. Малишевського О.В.

На випусковій кафедрі технологічної освіти здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю:  014.10  Середня освіта (Трудове навчання та технології).

У звітному періоді проф. А. І. Терещук працював на стратегічних сесіях НУШ над проєктом Державного стандарту базової середньої освіти у якості координатора робочої групи  розробників освітньої технологічної галузі  (Наказ МОН України №1533 від 10.12.19; лист МОН від 22.01.2019 № 4/345-20; лист МОН №4/871-20 від 21.02.2020  ).

Також, проф. А. І. Терещук взяв участь та був співорганізатором для технологічної галузі,  експертних обговорень  проєкту держстандарту базової середньої освіти (лист МОН № 2/24-20 від 14.02.2020 ) які відбувалися з 20 по 24 лютого 2020 року, м. Київ  МОН України.

Результатом цієї роботи є зміст освітньої технологічної галузі у змісті Державного стандарту базової середньої освіти затвердженого урядом України Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти / Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua)

Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності забезпечує викладання дисциплін факультету інженерно-педагогічної освіти та загальноуніверситетських дисциплін (охорона праці, безпека життєдіяльності, цивільний захист, охорона праці в галузі, патентознавство та авторське право).

На кафедрі був проведений регіональний науково-практичний семінар «Робота в умовах пандемії COVID-19 в закладах освіти» (5 червня 2020 р., Умань).

За звітній період на кафедрі відбувся попередній захист наукових робіт: на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Орлова О. М. «Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу при крученні з нормальними тріщинами» та на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Люльченко В. Г. «Підготовка інженерів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти».

б)  науково-педагогічні кадри (стисла аналітична довідка за 2020 рік (можна у вигляді таблиці))

(обґрунтувати зміни кадрового складу науково-педагогічних працівників)

Чисельність науково-педагогічних працівників по роках Всього
Роки Доктори наук Кандидати наук Без ступеня
Штатних За зовнішнім сумісництвом Штатних За зовнішнім сумісництвом Штатних За зовнішнім сумісництвом
2020 7 2 17 1 8 35

Кадрові зміни: Баличева Н. В. майстер виробничого навчання була переведена на посаду старшого викладача у зв’язку із захистом дисертаційної роботи та отриманням диплому наукового ступеню кандидата педагогічних наук.

Викладачі кафедри професійної освіти та технологій за профілями Сажієнко О.П. та Філімонової І.А. закінчили навчання в аспірантурі та у зв’язку із захистом дисертаційних робіт та отримання дипломів наукового ступеню доктора філософії були прийняті на посади старших викладачів.

ІІІ. Розробки, які впроваджено у 2020 році за межами закладу вищої освіти (відповідно до таблиці, тільки ті на які є акти впровадження або договори):

№ з/п Назва та

автори

розробки

Важливі

показники, які характеризують

рівень отриманого наукового

результату;

переваги над аналогами, економічний, соціальний ефект

Місце

впровадження

(назва

організації,

відомча

належність,

адреса)

Дата акту

впровадження

Практичні

результати, які отримано

закладом вищої освіти /науковою

установою від

впровадження (обладнання, обсяг отриманих коштів, налагоджено співпрацю для подальшої роботи тощо)

1 2 3 4 5 6
1. Люльченко В.Г. «Підготовка інженерів-педагогів харчового профіля до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти» Виконав перевірку окремих запропонованих методів формування санітарно-гігієнічної культури Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка 20.02.2020 р. Має практичний та науковий інтерес і доцільне до впровадження та використання у закладах вищої освіти, в яких здійснюється підготовка майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля
2. Люльченко В.Г. «Підготовка інженерів-педагогів харчового профіля до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти» Впровадження в освітній процес методики діагностування рівнів готовності майбутнього  інженера-педагога харчового профіля до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет інженерно-педагогічної освіти

Черкаська обл.

м. Умань, вул. Садова, 2

24.02.2020 р. Проведене дослідження є актуальним, доцільним, раціональним, і таким, що сприятиме підвищенню якості підготовки майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля у закладах вищої освіти
3. Люльченко В.Г. «Підготовка інженерів-педагогів харчового профіля до формування санітарно-гігієнічної культури в учнів закладів професійно-технічної освіти» Апробація педагогічних умов забезпечення ефективності реалізації моделі підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профіля до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Скороводи» 04.03.2020 р. Упровадження наукового доробку, сприятиме якісній професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів харчового профіля
4. Орлова О.М. «Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами при крученні» Розроблені та впроваджені методики розрахунку міцності і деформативності,що дозволяють визначати напружено-деформований стан і несучу здатність при проектуванні залізобетонних елементів двотаврового перерізу за наявності в них нормальних тріщин Науково-виробниче підприємство «Будівельна наука»

Академії будівництва України

21.10.2020 р. Використані при технічному обстеженні об’єкта «Будівля головного корпусу виробництва двоокису титану ОЦДТ ПАТ “СУМИХІМПРОМ”»

 

 1. Список наукових праць, проіндексованих, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2020 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою (окремо Scopus, Web of Science):

 

 1. Видавнича діяльність:

4.1. Праці, що опубліковані (бібліографічний опис згідно з державним стандартом):

Монографії (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу):

 • в Україні;
 1. Малишевський О. В. Формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю: теоретичні і методичні засади : монографія. Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2020. 486 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 8 від 25 серпня 2020 року)).
 2. Інтеграція теоретичних і практичних психолого-педагогічних знань як засіб удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів : колективна монографія / Мельник О. С., Гедзик А. М., Ткачук С. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. С. Мельника ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань. : Візаві, 2020. – 148 с. (Розглянуто та рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № від .12.2020 р.).
 • за кордоном.
 1. Andriy Tereshchuk, Oksana Abramova, Nataliya Doroshenko Schoolchildren project activities organization in technology lessons Contemporary technologies in the educational process. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. 2020. 40. р.131-141. ISBN 978-83-957298-7-4
 2. Kharytonova V. History of the innovation movement in ukraine’s education (the 20th century). Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect: Monograph / Kravchuk О., Mukoviz О., Kharytonova V. / Scientific editor: Anita Jankovska. – 1st ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2020. – P. 142–170.

Навчальні посібники (після опису, якщо є рекомендація Вченою радою університету, зазначити дату і номер протоколу).

 1. Захаревич М.А. Web-технології [Електронний ресурс]: електр. посіб. для студентів закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації / М.А. Захаревич. – 23 МВ.– Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану.
 2. Коробань О.В. Інформаційна логістика: навчально-методичний посібник / укладач: Коробань О.В. – Умань: Віззаві, 2020. – 120 с.
 3. Малишевський О. В. Професійна мобільність інженера-педагога : навчально-методичний посібник. Умань : ВПЦ «Візаві», 2020. 193 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 8 від 25 серпня 2020 року)).
 4. Малишевський О. В. Методичні рекомендації щодо організації та проведення педагогічної (виробничої) практики (для студентів спеціальності 015.10 Професійна освіта (комп’ютерні технології) : навчально-методичний посібник. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. 104 с. (Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (протокол № 8 від 25 серпня 2020 року)).
 5. Мельник О.С. Комп’ютерна анімація та моделювання засобами Autodesk Maya : інструктивний матеріал : Навчальний посібник / Укладач: О.С. Мельник. – Умань: Візаві, 2020. – 116 с.
 6. Гвоздецька Ю. В. Збірник технологічних карток «Приготування страв з яєць та сиру» : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. / Ю. В. Гвоздецька, І. А. Філімонова ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 42с.
 7. Гвоздецька Ю. В. Збірник технологічних карток «Приготування страв з риби та морепродуктів» : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. / Ю. В. Гвоздецька, І. А. Філімонова ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2020. – 65 с.
 8. Чичук В.М. Операційні системи: навч.-метод. посібник / В. М. Чичук. – Умань: Візаві, 2020. – 105 с.
 9. Мелентьєв О.Б. Методика впровадження систем мультимедіа у технологічній освіті: навчальний посібник. Умань : „АЛМІ”, 2020. 154 с.
 10. Бербец Т.М. Технологічний практикум (технологія обробки харчових продуктів) : навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, каф. технологічної освіти ; уклад. Т. М. Бербец. – Умань : ВПЦ «Візаві» 2020. – 175 с.
 11. Термінологічний словник-довідник з охорони праці та безпеки життєдіяльності : для студентів всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання / Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. Нагайчук О. В. – Умань : Візаві, 2020. – 124 с. Рекомендований до друку вченою Радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 7 від 17.12.2019 р.)/
 12. Баличева Н. В. Охорона праці та безпека життєдіяльності : словник-довідник: навчальний посібник / МОН України, Уманський державний педагогічний ун-т імені Павла Тичини; укладач Н. В. Баличева 2-ге вид., допов. – Умань : Візаві, 2020. – 96 с.
 13. Авраменко О. Б. Основи інтелектуальної власності: навчально-методичний посібник. – Умань: ВПЦ «Візаві, 2020. – 133 с.
 14. Сусло Л. В., Кравченко Л. В., Охорона праці в галузі: навч. посіб. / МОН України, Уманський держ. Пед. Ун-т. Імені Павла Тичини ; уклад. Кравченко Л. В., Сусло Л. В. – Умань: Візаві, 2020 – 188с.

Статті:

 • проіндексовані у міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science;

з/п

Автори

(зазначити усіх авторів, наших виділити)

Назва роботи

(мовою оригіналу з бази даних і гіперпосиланням)

Назва видання, де опубліковано роботу Том, номер (випуск), рік, перша-остання сторінки статті; зазначити бази в яких індексується (Scopus, Web of Science) і квартель випуску (Q1, Q2, Q3, Q4)
1 Melnyk Oleksandr V., Sovhira S.V., Dushechkina N. Yu., Avramenko O. B., Dubova N. V. RAPID ASSESSMENT OF CHEMICAL CONTAMINATION PARAMETERS PERIODICO TCHE QUIMICA JUL 2020 Vol. 17 Issue: 35, pp. 1084-1095

(Scopus, Web of Science);

2 G. Deinychenko, I. Zolotukhina, V. Skrynnik, N. Fedak, S. Tkachyk, T. Kravchenko, K. Kravchenko, L. Deinychenko, O. Pavliuchenko, Y. Furmanova Survey of complex influence of physico-chemical and technological parameters on the process of milk-egg co-precipitate obtaining Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3/11 (105) 2020. – Р. 30-37.

(Scopus)

3 Liudmyla Deinychenko, Grygorii Deinychenko, Victoriya Gnitsevych, Tamara Kravchenko Influence of processing parameters on the technofunctional properties of berry coagulants Ukrainian Food Journal Volume 9, Issue 1 2020. – Р. 74-85.

(Scopus)

4. Azizov, T., Kochkarev, D., Galinska Т. Reinforced Concrete Rod Elements Stiffness Considering Concrete Nonlinear Properties Lecture Notes in Civil Engineering (2020, 47, pp. 1-6. (Scopus)
5. Kochkarev, D., Azizov, T., Galinska, T. Design of Effective Statically Indeterminate Reinforced Concrete Beams Lecture Notes in Civil Engineering 73, pp. 83-93. (Scopus)
6. Kochkarev, D., Azizov, T., Azizova, A., Galinska, T. Designing of Standard Cross Sections of Composite Bending Reinforced Concrete Elements by the Method of Design Resistance of Reinforced Concrete Lecture Notes in Civil Engineering, 73, pp. 83-93. (Scopus)
7. Azizov, T., Kochkarev, D., Galinska, Т. New design concepts for strengthening of continuous reinforced-concrete beams IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2019. – Vol. 708. pp. 203-210, 20–22 November 2019, Kharkiv, Ukraine
8. Azizov, Т.N., Orlova, O.M. and Nahaichuk O.V Calculation of turning rigidity of I-section reinforced concrete elements with normal cracks IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 2019.  (Scopus), pp.87-102.
 • у закордонних виданнях;
 1. Грітченко А.Г. Адаптація підходу CDIO у вітчизняну систему професійної підготовки майбутніх інженерів / А. Г. Грітченко // Colloquium-journal: Pedagogical sciences. – Warszawa, Polska, 2020. – №27(79) – S. 11-15.
 2. Grygorii Deinychenko. Вiological value of protein of culinary products based on milk-protein concentrate / Grygorii Deinychenko, Inna Zolotukhina, Viktoriia Skrynnik, Liudmyla Deinychenko, Tamara Kravchenko //«EUREKA: Life Sciences». – Number 3. – 2020. – Р. 31-37.
 3. Лук’янова Л. Б., Малишевський О. В. Теоретико-методологічний аналіз формування професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Revistă Ştiinţifică Progresivă. 2020. Vol. 3. № 1(3). C. 13–17.
 4. Malyshevskyi О. The impact of education informatization on the process of engineering educators’ professional becoming. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. 2020. Vol. XXXIII, 2. Sectio J. S. 95–102.
 5. Filimonova І. А. Practical implementation of innovative technologies during the practical works of specialized food profile disciplines / І. А. Filimonova, S. І. Tkachuk // Хуманитарни Балкански изследвания. Пловдив, 2020. № 1 (7). Р. 54-58.
 6. Azizov T., Kochkarev D. Сalculation model of equivalent cross-section for determining displacement during torsion of a reinforced concrete element with normal cracks (расчетная модель эквивалентного сечения для определения перемещений при кручении железобетонного элмента с нормальными трещинами) // Sciences of Europe. – 2020. – Vol 1, № 54(2020). – P. 15-18.
 7. Azizov T., Kochkarev D. Turning movement of reinforced concrete elements with inclined cracks// Sciences of Europe. – 2020. – Vol 1, № 54(2020). – P. 18-22.
 8. Azizov T.N. Using the semi-infinite element solution in determining the tursion displacement of a reinforced concrete element with a normal crack (использование решения для полубесконечного тела при определении перемещений от кручения железобетонного элемента с нормальной трещиной) // Sciences of Europe. – 2020. – Vol 2, № 53(2020). – P. 37-41.
 9. Azizov T.N. Kochkarev D. Determination of the shifting force in the reinforcement against torsion of reinforced concrete elements with normal cracks // Sciences of Europe. – 2020. – Vol 1, № 58(2020). – P. 36-40.
 10. Сусло Л. В., Люльченко В. Г. Характеристика особливостей санітарно-гігієнічної підготовки майбутнього інженера-педагога харчового профілю. Virtus / еditor-in-Chief M. A. Zhurba. 2019. №37. October. P. 163–166.
 • у наукових виданнях України (категорія Б);
 1. Мельник О.С., Гвоздецька Ю.В., Задорожна О.М. Формування професійної самосвідомості студентів в освітньому процесі технічного коледжу. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 1. С. 138-144.
 2. Грітченко А.Г., Мартинюк М.Т., Шут М.І. Сучасні технології візуалізації навчальної інформації у професійній підготовці майбутніх учителів. Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України  / гол. ред. Бахмат Н.В., 2020. Вип.29 (1-2020). С. 452.
 3. Малишевський О. В. Аналіз мотиваційної сфери готовності до професійної мобільності інженерів-педагогів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань : Візаві, 2019. Ч. 4. С. 114–119.
 4. Малишевський О. В. Педагогічні умови формування готовності до професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць/ за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, проф. С. Т. Золотухіної. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 61. С. 104–112. URL : http://journals.hnpu.edu.ua/ index.php/pedagogy/article/view/3234.
 5. Малишевський О. В. Дослідження генезису поняття «професійна мобільність». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2020. Вип. 1. С. 60–69.
 6. Малишевський О. В. Суб’єктно-діяльнісний підхід у формуванні професійної мобільності. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. Вип. 186. С. 133–136.
 7. Малишевський О. В. Синергетичні засади формування професійної мобільності інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки/ за ред. проф. Тетяни Степанової. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. №1(68). С. 156–160.
 8. Малишевський О. В. Дослідження проблеми формування професійної мобільності у контексті системного підходу. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: Візаві, 2020. Вип. 1(21). Ч. 2. С. 106–111.
 9. Малишевський О. В. Міжпредметна інтеграція як дидактична умова розвитку у майбутніх інженерів-педагогів готовності до професійної мобільності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології/ голов. ред. А. А. Сбруюва. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2020. № 3–4(97–98). С. 107–117.
 10. Малишевський О. В. Дослідження потенціалу проєктної технології навчання як засобу формування професійної мобільності інженерів-педагогів. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань: ВПЦ «Візаві», 2020. Вип. 2(22). С. 95–100.
 11. Малишевський О. В. Дослідження формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів у контексті практичної підготовки. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи : зб. наук. пр. / [редкол. Л. Б. Лук’янова (голова), О. В. Аніщенко (заступник голови) та ін.]; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Київ, 2020. Вип. 1(17). С. 52–62.
 12. Терещук А. І., Абрамова О. В. Використання навчальної технології портфоліо у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання до організації проєктної діяльності учнів. Науквоі записки. Кропивницький, 2020. Вип. 189. С. 143-156.
 13. Гедзик А. М., Потапкін В. С. Вибір об’єктів праці в процесі професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2020. Вип. 21. С. 56-63.
 14. Хоменко Л. Аналіз організації конструкторської діяльності учнів на уроках технологій / Л. Хоменко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 1 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. О. І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2020. – С. 213-221.
 15. Azizov T.N., Orlova O.M. Twisting rigidity of reinforced concrete elements of i-beam section with inclined cracks// Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури, № 80,2020 – С.27-33.
 16. Азизов Т.Н., Орлова О.М. Определение перемещений при кручении двутаврового элемента с нормальными трещинами инженерным методом / Азизов Т.Н., Орлова О.М. // Нові технології в будівництві.-2020 №38. – С. 3-9.
 17. Азізов Т. Н. Жорсткість і міцність при крученні залізобетонних двотаврових елементів з нормальними тріщинами при крученні/ Т.Н. Азізов, О.М. Орлова, // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – 2020. Том 31 (70) № 3. – С.124-129.
 18. Азізов Т. Н. Визначення взаємного переміщення берегів нормальної тріщини при крученні залізобетонних елементів двотаврового перерізу/ Т.Н. Азізов, О.М. Орлова, // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – 2020. Том 31(70) № 2. – С.189-197.
 19. Азізов Т.Н., Орлова О.М. Інженерний спосіб визначення жорсткості при крученні залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві. Збірник наукових праць. Вип. 13. Луцьк, 2020. – С. 3-14.
 20. В.Люльченко «Етапи формування санітарно-гігієнічної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю в закладах вищої освіти» Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 190. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. – 310 с
 21. Кравченко Л.В., Новак Л.Л. Організація охорони праці під час виробничої практики студентів закладів вищої освіти / Л.В. Кравченко, Л.Л. Новак // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія»: зб.наук.пр./Ред.кол.: Пазюра Н.В. (гол.ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2020. -Випуск 1 (11). – С.75-78.
 22. О.М. Орлова Експериментальні дослідження залізобетонних двотаврових елементів з нормальними тріщинами при крученні/ О.М. Орлова // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. – 2020. Том 31 (70)      № 4. – С.255-259.
 23. Avramenko Oleh. Knowledge of intellectual property as a base for the formation of future teacher’s law culture. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 4 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; [голов. ред. С. В. Совгіра]. – Умань : Візаві, 2019. – 204-210 с.
 24. 24.    Азізов Т., Кочкарьов Д, Нагайчук О. Визначення нагельних сил в повздовжній арматурі і жорсткості при крученні залізобетонних елементів з нормальними тріщинами. Будівельні конструкції. Теорія і практика. 2020. № 7. С. 23-31.
 1. Гедзик А. М., Сусла Н. М. Особливості використання творчих завдань у процесі графічної підготовки майбутніх викладачів практичного навчання в галузі компʼютерних технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.- Вип. 75: збірник наукових праць / – К.: Видавничий дім «Гельветика», 2020. –С. 40-43.
 • у наукових виданнях України (категорія В);
 1. Малишевський О. В. Розвиток професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів. Рідна школа. 2019. № 3–4. С. 71–75.
 • в інших виданнях України.
 1. Дубова Н.В. Дизайн-освіта як засіб формування творчої особистості в галузі харчових технологій у процесі професійної підготовки // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 2. – С. 32-34.
 2. Савченко В.В. Окремі аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці бакалаврів технічних спеціальностей / В.В.Савченко // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. – С. 48-50.
 3. Мельник О. В. Причини та наслідки аварії на ЧАЕС Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ: збірник наукових праць. Умань : Видавець «Сочінський М.М.». Вип. 23. 2020. С. 34-38.

Тези доповідей:

 • на міжнародних конференціях:
 • в межах України;
 1. Дубова Н.В. Актуальні питання організації самостійної пізнавальної діяльності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти // Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, 2020. С.177-178.
 2. Коробань О.В. Дистанційне тестування, як додатковий засіб безперервного контролю знань // Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення : збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 15 жовтня 2020 р. Київ : ДНУ “Інститут освітньої аналітики”, 2020. С. 83-85
 3. Koretska I. Analysis of the nonlinear criteria use for the fooods quality assessment / I. Koretska, L. Deinychenko, Kravchenko // II International scientific and practical conference «Tourism of the XXI century: global challenges and civilization values», Kyiv, june, 01, 2020. – K. : KNUTE, 2020. – p. 497-503.
 4. Малишевський О.В. Випереджальне навчання як основний чинник розвитку професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Сучасний рух науки : тези доп. IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпро, 2–3 грудня 2019 р.). Дніпро, 2019. Т.2. С. 412–415.
 5. Малишевський О. В. Використання системного підходу при розв’язанні проблеми формування професійної мобільності майбутніх інженерів-педагогів. Авіація, промисловість, суспільство : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю КЛК ХНУВС (м. Кременчук, 14 трав. 2020 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. Харків : ХНУВС, 2020. Ч. 1. С. 247–250.
 6. Малишевський О. В. Модернізація інженерно-педагогічної підготовки у закладах вищої освіти. Педагогічні читання з нагоди 90-річчя Криворізького державного педагогічного університету та вшанування пам’яті професорів Шевченка П. І та Пікельної В. С. : Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція (м. Кривий Ріг, 29 квітня 2020 р.). Кривий Ріг : КДПУ, 2020. С. 29–32.
 7. Малишевський О. В. Методологія синергетики інженерно-педагогічної підготовки. Проблеми та перспективи сучасної науки та освіти : II Міжнародна науково-практична конференція (м. Львів, 15–16 серпня 2020 р.). Львів: Львівський науковий форум, 2020. С. 33–34.
 8. Терещук Андрій, Терещук Сергій, Колмакова Віра Застосування технології мобільного навчання для розвитку STEM-освіти у вимірі нової української школи Матеріали // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука : пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє» – Київ-2020 – С. 261-263.
 9. Бербец Т. Формування лояльності споживачів як одного з основних чинників функціонування закладів ресторанного господарства / Т. Бербец // Сталий економічний розвиток: актуальні проблеми та механізми забезпечення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 2020). – Умань : ВПЦ «Візаві» 2020. – С 247-250.
 10. Баличева Н. В. «Формування здорового способу життя учнів.» Way Science: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Міжнародне електронне науково-практичне видання): «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути». Дніпро, 1-2 серпня, 2020 р. С.41-44.
 11. Люльченко В. Г. Загальна характеристика професійної санітарно-гігієнічної компетентності інженера-педагога харчового профілю. Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки та психології : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 8–9 трав. 2020. Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. С. 90–95.
 12. Люльченко В. Вертіль А. Теоретичне обґрунтування етапів формування санітарно-гігієнічної компетентності у майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. Психологія та педагогіка сучасності: проблеми та стан розвитку науки і практики в Україні зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 21–22 серп. 2020 р.). Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2020. С. 99–103.
 13. Нагайчук О.В. Організація охорони праці в закладах освіти Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» : Зб. наук. праць. – Переяслав. – 2020. – Вип. 63.-  С. 532-536.
 14. Нагайчук О.В. Дистанційне навчання з курсу «Охорона праці та безпека життєдіяльності» в посткоронавірусну епоху. Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення: збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), жовтня 2020 р. Київ : ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2020. С. 242-246.
 • за кордоном.
 1. Дейниченко Г.В. Поліфенольні сполуки зефіру, виготовленого з використанням пюре калини / Г.В. Дейниченко, Л.Г. Дейниченко, Т.В. Кравченко // Innovatvie development of hotel and restaurant industry and food production : Proceedings of I international scientific and practical internat conference. – Prague: Oktan Print s.r.o., 2020. – 232 с.
 • на всеукраїнських конференціях;
 1. Дубова Н.В. Дизайн-освіта як засіб формування творчої особистості в галузі харчових технологій у процесі професійної підготовки // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 2. – С. 32-34.
 2. Бербец Т. Кулінарне мистецтво: квіткова гастрономія / Т. Бербец // Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матер. VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції молодих учених та студентів (Умань, 2020). – Умань. 2020. – С.352-362.
 3. Нагайчук О.В. Колодюк В.В. Використання дидактичних ігор для учнів 5-6 класів на уроках трудового навчання Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. – С.99- 103.
 4. Нагайчук О.В. Мельникович А. М. Педагогічні умови інтелектуального розвитку учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. – С. 148 – 152.
 5. Нагайчук О.В. Радченко Р.В. Застосування проблемних ситуацій на уроках трудового навчання у 8-9 класах. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. – С. 162 – 166.
 6. Нагайчук О.В. Свістільник В.О. Застосування ігрових технологій на уроках трудового навчання в основній школі. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. – С. 175-179.
 7. Нагайчук О.В. Формування конструктивних умінь учнів як психолого-педагогічна проблема. Проектування змісту і технологій художньо-графічної підготовки та художньо-творчої діяльності здобувачів вищої освіти (студентів) і молодих учених: збірник наукових праць / С.Д. Цвілик (голова) та [ін.]. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. Вип. 1. С.51-57.
 8. Orlova O.M. Determination of the displacement during torration of i–beam element with normal cracks by engineering method. ІІІ всеукраїнська науково-практична конференція//Проблеми та перспективи розвитку будівельного комплексу м. Одеси :збірник наукових праць /Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури 17-18 грудня 2020р. Одеса. – Вип.№81. – С.27-34.
 • на регіональних конференціях.

4.2. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus.

База даних Кількість цитувань Індекс Хірша
Scopus 34 3
 • 3. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Web of Science
База даних Кількість цитувань Індекс Хірша
Web of Science 1 1
 • 4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричної бази даних для соціо-гуманітарних наук Сopernicus.
 • 5. Кількість цитувань в Google Академії (порівняти звітний рік з попереднім)
База даних Кількість цитувань Індекс Хірша
2019 2020 2019 2020
Google Академії 57 53 37 43
 1. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (коротко описати діяльність Ради молодих учених тощо – до 7 рядків).

Науково-дослідна робота студентів у 2020 році проводилась у рамках 25 наукових гуртків та 1 проблемної групи. Всього в науково-дослідній роботі взяли участь 132 студента, в тому числі: 34 студента брали участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях; 11 студентів – у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, з них студентка Наконечна Анастасія здобула ІІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань і спеціальності «Професійна освіта», студент Гедзик Андрій зайняв ІІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», студент Паламарчук А. Д. отримав диплом І ступеня у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі науки (цивільна оборона та пожежна безпека), студентка Трохимчук Наталія здобула ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта.

Отримано 1 патент на винахід у співавторстві з викладачем (Пат. 144441 UA  МПК Р21І.4/00 «Ліхтар проблискового поліцейського маячка-антикрила із повітряним гальмом» / Мелентьєв О. Б., Кордун С.Ю.); Диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі «Кращий винахід року» за винахід «Радіокерований пристрій для очищення трубопроводів» (Дерман Д.Ю.).

Студентами було опубліковано 28 тез доповідей, з них 12 у співавторстві з викладачами.

Молоді науковці факультету: Чичук Вадим Миколайович 15.03.1988 р., Захаревич Микола Анатолійович 14.09.1986 р., Орлова Ольга Михайлівна 25.12.1987 р.н., Люльченко Вячеслав Григорович 27.03.1984 р.н. Доценти Чичук В. М. та Захаревич М. А. працювали над проблематикою: «Професійне вигорання викладачів під час дистанційного навчання». На основі дослідження подали статтю до журналу який індексується в базі даних Scopus: (“ESSENTIAL PREREQUISITES FOR E-LEARNING READINESS OF STUDENTS-FUTURE TEACHERS OF HUMANITIES (ON THE EXAMPLE OF UKRAINIAN PEDAGOGICAL UNIVERSITIES)” to Dialogic Pedagogy: An International Online Journal). Орлова Ольга Михайлівна успішно пройшла попередній захист захист наукової роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертаційної роботи: «Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами при крученні» – науковий керівник – д.т.н., проф.  Азізов Т.Н. Також здобувачем видано 6 статей у фахових виданнях України. Люльченко Вячеслав Григорович – відбувся попередній захист наукової роботи на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук «Підготовка інженерів харчового профілю до формування санітарно-гігієнічної культури учнів закладів професійно-технічної освіти».

Окремі статистичні дані навести відповідно до таблиці та побудувати діаграму:

Роки Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях Кількість молодих учених, Кількість молодих учених, які

залишаються у закладі вищої освіти або науковій установі після закінчення аспірантури

2020 116 4
Зазначити внутрішні стимулюючі заходи та відзнаки (до 5 рядків).

 

 • Наукові підрозділи (лабораторії, центри тощо за науковими напрямами, зазначеними у розділі II), їх напрями діяльності, робота з замовниками (зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 30 рядків).

Доктор технічних наук, професор Азізов Т. Н. керує науковою школою «Несуча здатність та деформативність  конструкцій будівель і мостів» з 2007 року. Основними напрямкаи школи є:

 • Обґрунтування теоретико-методичних засад викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах.
 • Ознайомлення з кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України, апробування найбільш ефективних прийомів і методів навчання під час вивчення технічних дисциплін.
 • Формування теоретичних уявлень про методику викладання технічних дисциплін (мета, завдання; ознайомлення з основними поняттями, категоріями методами, технологіями, методиками викладання; з’ясування їх місця в системі наук).
 • Висвітлення особливостей методів викладання технічних дисциплін у закладах освіти.

Науково-методичний центр по вивченню художніх ремесел у школі – керівником центру є викладач кафедри технологічної освіти Потапкін В.С.  Викладачі – члени Центру, взяли участь у дистанційному Всеукраїнському конкурсі декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтв «Я і мистецтво» – 08 жовтня 2020р. м Луцьк. Перше місце (категорія «Скульптура») здобув викладач кафедри технологічної освіти Потапкін В.С. Проводилася робота щодо участі студентів у онлайн-конкурсі творчих робіт «Prime Art» в рамках реалізації Міжнародного наукового проєкту «Євроінтеграція в освіті, науці і культурі» листопад-грудень 2020 року, вища технічна школа в Катовіце (Польща) (викладачі – Харитонова В.В, Потапкін В.С.).

Науково-дослідна лабораторія «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти» керівник д.п.н., Ящук С.М. Напрями наукової діяльності: наукове обґрунтування змісту та методики технологічної та професійної підготовки учнівської молоді загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів; зміст та методика формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у закладах вищої освіти; інноваційні напрями удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у закладах вищої освіти. На базі лабораторії проводяться наукові дослідження та відбувся захист дисертаційних робіт викладачів Сажієнко О.П. та Філімонової І.А. зі спеціальності 015 Професійна освіта на здобуття наукового ступеню доктора філософії. На основі досліджень, проведених на базі лабораторії, видруковано колективну монографію «Інтеграція теоретичних і практичних психолого-педагогічних знань як засіб удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів».

 • Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристика основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Доцент Захаревич М.А. пройшов наукове онлайн-стажування «Академічна доброчесність» на базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW, Варшава 02 листопада – 11 грудня 2020 р.

Професор Ткачук С.І., доцент Кравченко Т.В., доцент Мельник О.С., викладач Кравченко К.А. пройшли онлайн тренінг «Інституційне співробітництво у підготовці викладачів професійної освіти в Німеччині», що проводився Університетом Констанца 30.11.2020-01.12.2020 р. в рамках Еразмус+ проєкту PAGOSTE „Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні.

Професор Ткачук С.І., доцент Дубова Н.В., доцент Кравченко Т.В., доцент Мельник О.С., викладач Кравченко К.А.  пройшли онлайн тренінг «Шкільна практика та співпраця в професійній підготовці викладачів ПТО. Досвід Австрії», що проводився Інститутом бізнес освіти Віденського університету економіки та бізнесу (Австрія) 03-04. 12. 2020 р. в рамках Еразмус+ проєкту PAGOSTE „Нові механізми управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні.

Доцент Нагайчук О. В. взяла участь у міжнародних вебінарах Clarivate й Антиплагіат (8-онлайн семінарів) (10-29 квітня 2020 р.).

 1. Відомості щодо поліпшення патентно-ліцензійну діяльність (із зазначенням окремо кожної бази та відповідного трафіка).
 1. Патентно-ліцензійна діяльність:

8.1. Заявки на винахід (корисну модель) (на видачу патенту на винахід (корисну модель) − автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник(и);

 1. «Спосіб двохсторонньої лазерної термообробки сталевих деталей обертання ґрунтообробних машин з утворенням структури типу «Дамаська сталь» / Мелентьєв О. Б., Пушка О. С., Войтік А. В.; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини. – № u201910247 ;  заявл.  10.2019 ;  
 2. Ліхтар проблискового поліцейського маячка-антикрила із повітряним гальмом/ Мелентьєв О. Б., Корзун С.Ю.; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини . – № u2020030406 ;  заявл.  06.2020;
 3. Багатошаровий теплозберігаючий матеріал із позитивною плавучістю  для верхнього  одягу  рибалки / О.Б.Мелентьєв , А.І.Терещук, О.М.Кліщ, Т.В.Кравченко; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини.   – № u 2020 01331; Дата подання заявки          02.2020
 4. Верхній одяг рибалки для підльодного лову із елементами з позитивною плавучістю; О.Б.Мелентьєв , А.М.Гедзик, В.В.Савченко, Л.М.Хоменко; заявник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини . – № №u 2020 01321; дата подання заявки 02.2020
 5. Пристрій для утримування дослідних зразків із визначення діелектричних властивостей твердих діелектриків; / Краснобокий Ю.М, Мелентьєв О. Б., заявник Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини . –  №u 2020 01325; дата подання заявки        02.2020
 6. Спосіб та установка для лазерної термообробки тонкостінних сталевих деталей обертання ґрунтообробних машин з утворенням структури типу «Дамаська сталь»; /  О.Б.Мелентьєв, О.С.Пушка, А.В.Войтік, В.В.Кравченко. заявник Уманський національний університет садівництва. – № u2020 05210 ; дата подання заявки08.2020
 7. Сошник прямого посіву із ножами для подрібнення рослинних решток; / І.О.Лісовий, О.С.Пушка А.В.Войтік,  О.Б.Мелентьєв; заявник Уманський національний університет садівництва. – №  u2020 05211 ; дата подання заявки 10.2020
 8. Спосіб та установка для лазерної термообробки тонкостінних сталевих деталей обертання ґрунтообробних машин з утворенням структури типу;/ Мелентьєв О. Б., Пушка О. С., Войтік А. В., Кравченко В.В, ; заявник Уманський національний університет садівництва. – №  u2020 05209 ; дата подання заявки 10.2020
 9. Багатолезвійна ґрунтообробна фреза із твердосплавними напайками та шнекоутворюючою поверхнею фрезерної ґрунтообробної машини А.В.Войтік, О.Б.Мелентьєв, О.С.Пушка, Р.В.Оляднічук; заявник Уманський національний університет садівництва. – № u2020 05208; дата подання заявки 30.10.2020
 10. Плоскорізний плуг для перезволожених ґрунтів із змінними зносостійкими кромками та прорізами розташованими в області робочого органу;/ О.Б.Мелентьєв, В.В.Непочатенко, О.С.Пушка, А.В.Войтик; заявник Уманський національний університет садівництва. – № u2020 0520; дата подання заявки 30.10.2020

8.2. Патенти на винахід (корисну модель) − автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

 1. Пат. 141324 UA МПК H01Q 1/28,  H01Q 5 15/16 «Автоматичний виконавчий механізм відслідковування дзеркального рефлектора для геліостанції»  / Мелентьєв О. Б., Корець М.С., Ткачук С.І.;  заявник та власник Уманський державний педагогічний університет. – №u 2019 06058; заявл  05.2019. опубл.,  10.04.2020. Бюл. № 7;
 2. Пат. 143991 UA МПК А4Ю13/00, В63С9/08 «Верхній одяг рибалки для підльодного лову із елементами з позитивною плавучістю, що трансформується»  / Мелентьєв О. Б., ГедзикА.М., Савченко В.В., Хоменко Л.М,;  заявник та власник Уманський державний педагогічний університет. – №u2020 01321; заявл  02.2020. опубл.,  25.08.2020. Бюл. № 16;
 3. Пат. 144159 UA МПК А4Ю 31/02, А4Ю 31/0, А4Ю 31/10 «Багатошаровий теплозберігаючий матеріал із позитивною плавучістю для верхнього одягу рибалки» / Мелентьєв О. Б., ТерещукА.І., Кліщ О.М., Кравченко Т.В.;  заявник та власник Уманський державний педагогічний університет. – №u2020 01331; заявл  02.2020. опубл.,  10.09.2020. Бюл. № 17;
 4. Пат. 144441 UA МПК Р21І.4/00 «Ліхтар проблискового поліцейського маячка-антикрила із повітряним гальмом»  / Мелентьєв О. Б., Кордун С.Ю.;  заявник та власник Уманський державний педагогічний університет. – №u2020 03406; заявл  06.2020. опубл., 25.09.2020  . Бюл. № 18;
 5. Пат. 144835 UA  МПК С2Ю 7/09 «Спосіб двохсторонньої лазерної термообробки сталевих деталей обертання ґрунтообробних машин з утворенням  структури типу «Дамаська сталь» / Мелентьєв О. Б., Пушка О. С., Войтік А. В.; заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини. – № u2020 03404;  заявл.  06.2020;  . Бюл. № 20;
 6. Пат. 144306 UA  МПК 601К 31/00 «Пристрій для утримування дослідних зразків із визначення діелектричних властивостей твердих діелектриків»; / Краснобокий Ю.М, Мелентьєв О. Б., заявник Уманський державний педагогічний університет  ім. П.Тичини . –  №u 2020
 7. Кравченко Л. В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №98894 Стаття «Організація охорони праці під час виробничої практики студентів закладів вищої освіти»
 1. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів (коротко зазначити тематику, зареєстровану в УкрІНТЕІ наукових керівників, науковий результат, його значимість – до 40 рядків).

Кафедральна тема кафедри професійної освіти та технологій за профілями: «Актуальні проблеми підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі»  (0111U007545). Керівник: к.т.н.. доц. Мельник О.С.

Доцентом Мельником О.С. досліджено оптимізацію методичної системи навчання інформатики у коледжах технічних напрямів; психолого-педагогічні особливості використання інформаційних технологій в підготовці фахівців у вищій школі.

Професором Грітченком А.Г. Здійснювався аналіз та розробка змісту, форм, методів, педагогічних умов професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Опубліковано та впроваджено посібник «Історія інформатики», електронний посібник «Математична статистика». Підготовлено до друку і подано в редакцію статтю «До проблем упровадження технологій візуалізації навчальної інформації у професійній піготовці майбутніх фахівців у ЗВО».

Доцентом Малишевським О.В. досліджується професійна мобільність інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, результатом є публікація статей, участь у науково-практичних конференціях, відбувся передзахист дисертаційного дослідження «Система формування професійної мобільності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – науки про освіту, теорія і методика професійної освіти.

Доцентом Чичуком В.М. в межах теми проаналізовано стан проблематики в теорії та історії педагогічної освіти. Розглянуто теоретичну сутність наступності в системі підготовки фахівця в галузі комп’ютерних технологій. Проведено аналіз організаційно-педагогічних засад реалізації даної проблеми та з’ясовано педагогічні технології розвитку наступності в системі підготовки фахівця в галузі комп’ютерних технологій.

Доцент Дубова Н.В. досліджено формування фахової компетентності фахівців харчової галузі, зокрема, виокремлено та обґрунтовано педагогічні умови формування технологічної компетентності майбутніх фахівців сфери харчових виробництв, розроблено індивідуальні завдання з дисциплін циклу професійної і практичної підготовки майбутніх фахівців сфери харчових виробництв.

Викладач Коробань О.В. досліджувала можливості дистанційного тестування, як засобу контроля знань студентів ВНЗ, проаналізувала актуальність процесу автоматизації тестування та обгрунтовала організаційно-педагогічні умови підвищення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти. Як результат опубліковала тези «Дистанційне тестування, як додатковий засіб безперервного контролю знань» за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференція «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне забезпечення» 15 жовтня 2020 року м. Київ, Україна.).

В межах робочого часу викладач Філімонова І.А. працює над проблемою формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів у галузі харчових технологій. Здійснено узагальнення та оформлення результатів експериментальної перевірки ефективності формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів харчових технологій у вищих педагогічних навчальних закладах.

Викладачем к.п.н. Гвоздецькою Ю.В. досліджено та обґрунтовано проблеми та шляхи їх вирішення щодо формування професійної самосвідомості студентів в освітньому процесі технічного коледжу. Як результат опубліковано статтю Мельник О.С., Гвоздецька Ю.В., Задорожна О.М. Формування професійної самосвідомості студентів в освітньому процесі технічного коледжу..

Викладач Сажієнко О.П. працює над проблемою формування фахової компетентності бакалаврів сфери комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки. Розроблено модель формування у майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій фахової компетентності.

Викладач Захаревич М.А. досліджував особливості формування професійної мобільності майбутніх фахівців в галузі цифрових технологій на засадах компетентністного підходу.

Доцент Кравченко Т.В. – обґрунтовано інтегрований підхід до визначення фахових спеціальних дисциплін при підготовці здобувачів освітнього ступеня бакалавр спеціальності 015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології. Досліджено склад, технологічні особливості та виробництво нових харчових продуктів, продуктів функціонального призначення, харчових добавок, описано та обґрунтовано їх значення та виготовлення. Як результат опубліковано статті іноземною мовою.

Тема науково-дослідної роботи кафедри технологічної освіти: «Модернізація змісту, форм і методів навчання технологій в загальноосвітніх навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 011U007551).

Зав кафедрою Терещук А. І., брав участь у роботі стратегічних сесій в рамках проєкту НУШ, з розроблення державного стандарту базової середньої освіти, результатом якої є зміст освітньої технологічної галузі.

Результати дослідження та роботи над змістом державного стандарту обговорювалися та висвітлювалися на семінарах та конференціях. Так, зокрема, Терещук А. І. ,  дистанційно виступив на пленарному засіданні всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні аспекти технологічної освіти учнівської та студентської молоді засобами естетичної культури та дизайну» (23-24 вересня, 2020 , м. Полтава). Тема виступу: «Технологічна освітня галузь у змісті державного стандарту нової української школи» (програма конференції додається).

Взяв участь у міжнародній науково-практичні конференції освіта та наука: пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє (23-25 вересня 2020 р., Київ). За результатами конференції було опубліковано тези у збірнику матеріалів конференції.

Також брав участь у роботі 3-ої Міжнародної наукової конференції «Інформаційні та інноваційні технології в ХХІ столітті» за її результатами було опубліковано розділ у колективній зарубіжній монографії.

О. Б. Мелентьєв проходив наукове стажування із 17.09.20 по 29.09.20 з метою підвищення кваліфікації  та покращення патентно-ліцензійної діяльності і трансферу технологій,  підвищення рівня компетенцій у сфері комерціалізації перспективних розробок та проєктів в українському інституті науково-технічної експертизи та інформації у рамках виконання проєкту «Розвиток міжрегіональної мережі трансферу технологій».

Відповідно до наукової теми кафедри О. Б. Мелентьєв підготував до друку та опублікував навчальний посібник для студентів.

Також, доцент Мелентєв О. Б., продовжив досліджувати  наукові основи технічної творчості, і за результатами цієї роботи із студентами та викладачами факультету, університету одержав шість патентів на винаходи корисних моделей.

Доцент В. В. Харитонова досліджує теоретичні основи відбору змісту, форм та методів формування художньо-конструкторської компетентності учнів, аналіз сучасної дизайн-освіти у загальноосвітніх навчальних закладах та ВНЗ, наступності навчання основам дизайну. За результатами досліджень за звітний період опубліковано розділ у колективній зарубіжній монографії.

Доцент Л. М. Хоменко згідно держбюджетної кафедральної теми здійснює дослідження з питань підвищення професійного рівня та набуття студентами практичного досвіду необхідного для навчально-методичної роботи та творчої винахідницької діяльності у створенні швейних виробів. Результатом проведених досліджень за звітний період є публікації – одна за кордоном,  і, одна в межах України. Також, Доцент Л. М. Хоменко одержала патент на винахід, у співавторстві,  на корисну модель для верхнього одягу.

Викладач Потапкін В. С., доценти Харитонова  В. В., та Мелентьєв О. Б., підготували студентів до участі у міжнародному конкурсі творчих робіт студентів (м. Катовіце, Республіка Польща).

Доценти та викладачі кафедри В. В. Бербец, Т. М. Бербец, В. В. Савченко, у звітному періоді працювали над вдосконаленням навчального процесу, розширювали засоби дистанційного навчання.

Кафедральна тема кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності: «Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах», номер державної реєстрації НДР: 0111U007553.

Азізов Талят Нуредінович проводив дослідження напружено-деформованого стану та міцності композитних матеріалів з тріщинами при крученні; розробляв теорії апроксимаційних скінчених елементів для рішення задач механіки деформованого твердого тіла; бравчасть у розробці ефективних конструкцій мостів та перекриттів, з наданням пропозицій щодо їх проектування та інженерних розрахунків; проводив дослідження просторової роботи мостів та перекриттів різних конструкцій, надання пропозицій, щодо рішення задач чисельно-аналітичним методом; дослідження сейсмічно безпечних конструкції будівель і споруд для районів, які знаходяться в сейсмічно-небезпечних зонах.

Авраменко Олег Борисович – проведено аналіз технічних знань як категорії та визначено методологічні підходи до їх формування. Визначено, що поєднання системного, компетентнісного, особистісного, аксіологічного, інтегративного підходів створює передумови для формування технічних знань, що визначає специфіку організаційно-педагогічного забезпечення процесу професійної підготовки фахівців.

Нагайчук Олена Валеріївна досліджувала формування компетентностей з охорони праці та безпеки життєдіяльності  у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів.

Сусло Лариса Вікторівна вивчала питання охорони праці в галузі професійної діяльності, роль держави у забезпеченні законодавчої та нормативно-правової бази з питань охорони праці. Досліджувала впровадження державних програм поліпшення умов праці з застосуванням різних засобів та заходів щодо їх поліпшення.

Ковальчук Юрій Васильович досліджував проблему формування економічної компетенції у майбутніх учителів технології у процесі фахової підготовки та проблему формування основ економічної компетентності учнівської молоді у процесі технологічної підготовки. Досліджував проблему формування цілісної системи технічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання.

Кравченко Леся Василівна вивчала питання засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків працівників, здобутої освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, їх інтересів і потреб. Досліджувала питання застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

Мельник Олександр Васильович досліджував та вивчав захист населення в умовах пандемії, проводив розрахунки, щодо забезпечення життєдіяльності населення у складних надзвичайних ситуаціях з акцентуванням небезпечних чинників для життя людей та способи їх запобігання.

Баличева Наталія Василівна досліджувала проблему «Підготовка майбутніх учителів технологій до формування здорового способу життя учнів основної школи», вивчала питання підготовки майбутніх фахівців технологій до правильного формування здорового способу життя в навчальному процесі.

Орлова Ольга Михайлівна пройшла попередній захист дисертаційного дослідження «Жорсткість залізобетонних елементів двотаврового перерізу з нормальними тріщинами при крученні».