Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 014 Середня освіта
Предметна спеціальність/спеціалізація: 014.10 Трудове навчання та технології
Факультет/Інститут: Факультет інженерно-педагогічної освіти

Освітня програма впроваджена в дію з 2016 року.

Мета освітньої програми – підготовка освічених, конкурентоспроможних, соціально мобільних, висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі щодо організації освітнього процесу з трудового навчання (технологій), виховання та всебічного розвитку учнів у закладах загальної середньої освіти та у позаурочній предметно-перетворювальній діяльності на засадах оволодіння системою компетентностей за невизначеності умов і вимог, орієнтована на підготовку фахівців новітньої формації, здатних задовольнити потреби суспільства.

Придатність випускників до працевлаштування:

Бакалавр зі спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» може залучатись до таких видів економічної діяльності (за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010»):

85.31 Загальна середня освіта 

 • Сфера працевлаштування – заклади загальної середньої освіти; заклади позашкільної освіти учнівської молоді; заклади спеціалізованої освіти.
 • Вчитель навчальних предметів і курсів за вибором освітньої галузі «Технології» в базовій школі.
 • Надання освіти, що є фундаментом для навчання та розвитку людини протягом усього її життя та надає їй можливість у подальшому продовжувати освіту.
 • Предметна спеціалізація на цьому ступені часто впливає на досвід, який здобувається в процесі навчання. Такі програми розраховані на те, щоб підготувати учнів отримувати технічну освіту або до вступу у вищий навчальний заклад без необхідності вибору певної спеціалізації.

62.02 Консультування з питань інформатизації

 • Надання послуг з системного аналізу, програмування і супроводу, а також спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, що не належать до інших груп.

95.1 Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку

 • Надання послуг ремонту комп’ютерів і периферійного устаткування, ремонт обладнання зв’язку.

95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку

 • Надання послуг ремонту електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння

 • Надання послуг оббивання, набивання, полірування, ремонт і реставрацію домашніх і офісних меблів, які не пов’язані з виробництвом меблів

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку

 • Надання послуг ремонту велосипедів, ремонт і лагодження одягу, ремонт іграшок і подібних виробів, інших предметів особистого вжитку та побутових виробів.

Бакалавр зі спеціальності 014.10 «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» освітньої програми Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика) може обіймати такі посади (згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010):

 • 2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу
 • 235 Інші професіонали в галузі навчання
 • 2351.2 Вихователь-методист
 • 2359.2  Педагог-організатор
 • 3115    Технічні фахівці – механіки
 • 3118    Креслярі
 • 3121    Техніки-програмісти
 • 3121.2 Фахівець з інформаційних технологій

Подальше навчання: можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра), суміжною чи перехресною.

Керівник  проєктної  групи (гарант освітньої програми):
Бербец Віталій Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

E-mail: vitaliy.berbets@udpu.edu.ua

Освітня програма 2023

Навчальний план та графік освітнього процесу

Правила прийому та нормативні документи

Правила прийому у 2021 році

Пpaвилa прийому у 2020 році

Документи для вступу

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти при вступі на ОС «Молодший бакалавр»).
 • документ, що посвідчує особу;
 • ідентифікаційний код;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • два конверта з марками (Україна).

Термін навчання  1 рік 10 місяців.

Форма навчання – очна (денна) та заочна.

Основа фінансування – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступ на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра відбувається на підставі наявності повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти.

Відповідно до Правил прийому до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини особам, яків ступають з іншої галузі знань (спеціальності) можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Розклад вступних іспитів і консультацій

Розклад проведення вступних іспитів 2022 рік

Рейтингові списки

Результати вступних іспитів

Накази про зарахування

Накази про зарахування

Освітні програми

Освітня програма (2023)

Освітня програма (2022)

Освітня програма (2021)

Освітня програма (2020)

Рецензії
2024

Рецензія №1 2024

Рецензія №2 2024

Рецензія №3 2024

Рецензія №4 2024

Рецензія №5 2024

Рецензія №6 2024

Рецензії

Рецензія №1 2022

Рецензія №2 2022

Рецензія №3 2022

Рецензія №4 2022

Рецензія №5 2022

Рецензія №6 2022

Рецензія №1 2023

Рецензія №2 2023

Рецензія №3 2023

Рецензія №4 2023

Рецензія №5 2023

Рецензія №6 2023

Рецензія №1 2021

Рецензія №1 2021

Рецензія №2 2021

Рецензія №3 2021

Рецензія №4 2021

Рецензія №5 2021

Рецензія №6 2021

Рецензія №1 2020

Рецензія №2 2020

Рецензія №3 2020

Рецензія №4 2020

Навчальні плани

Навчальний план 2023 року денна форма

Навчальний план 2023 року заочна форма

Навчальний план 2022 року денна форма

Навчальний план 2022 року заочна форма

Навчальний план 2021 року денна форма

Навчальний план 2021 року заочна форма

Навчальний план 2020 року денна форма

Навчальний план 2020 року заочна форма

Графік освітнього процесу

Графік освітнього процесу 2021-2022

Розклад занять

Графік освітнього процесу 2020-2021

Графік консультацій

Індивідуальні навчальні плани студентів

Індивідуальні навчальні плани студентів за 2021 р.

Індивідуальні навчальні плани студентів за 2020 р.

Практика

Наскрізні програми практик

Наскрізна програма практики (2023)

Наскрізна програма практики (2021)

Наскрізна програма практики (2020)

Робочі програми практики

Робоча програма
НАВЧАЛЬНОЇ (ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ)
ПРАКТИКИ

Робоча програма
ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

Робоча програма
ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Робоча програма
НАВЧАЛЬНОЇ, ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ З ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Робоча програма
НАВЧАЛЬНОЇ (ТЕХНОЛОГІЧНОЇ) ПРАКТИКИ

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації до виробничої (педагогічної) практики

Методичні рекомендації до навчальної, технологічної практики з декоративно-ужиткового мистецтва

Методичні рекомендації до технологічної практики

Методичні рекомендації до навчальної (технологічної) практики

Накази про практику здобувачів вищої освіти

2021 рік

Навчальна (технологічна) практика

ІІ курс 22 група

2021
Навчальна (технологічна) практика
ІІ курс 23 група

2021

Навчальна (технологічна) практика
ІІІ курс 31,35 група

2021
Виробнича (педагогічна) з інформатики

ІІ курс 22у група

2021
Виробнича (педагогічна) з фізичної культури практика
ІІ курс 25у група

Наказ
Про направлення студентів ПІ курсу ОС «Бакалавр»
факультету інженерно-педагогічної освіти на проходження
виробничої (педагогічної) інформатики практики
2021

Наказ
Про направлення студента III курсу ОС «Бакалавр»
факультету інженерно-педагогічної освіти на проходження
виробничої (педагогічної``) фізичної культури практики
2021

Наказ
Про направлення студентів IV курсу ОС «Бакалавр»
факультету інженерно-педагогічної освіти на проходження
виробничої (педагогічної (зі спеціалізації)) практики
2021

Наказ
Про направлення студентів IІкурсу ОС «Бакалавр»
факультету інженерно-педагогічної освіти на проходження
виробничої (педагогічної) з трудового навчання практики
2022

Наказ
Про направлення здобувачів вищої освіти ІІ курсу 0С «Бакалавр» факультету інженерно-педагогічної освіти на проходження виробничої (педагогічної) з трудового навчання практики
2022

Наказ
Про направлення здобувачів вищої освіти ІV курсу 0С «Бакалавр» факультету інженерно-педагогічної освіти на проходження виробничої (педагогічної) практики
2022

Обов'язкові освітні компоненти

Робочі програми

Вибіркові освітні компоненти

Зразок заяви на вибіркову дисципліну

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін ЗВО

Силабуси

Бербец Віталій Васильович,

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти

Мелентьєв Олег Борисович

Відповідальний за патентно-ліцензійну, винахідницьку діяльність та трансвер технологій, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної освіти

Сажієнко Олександр Петрович,

Доктор філософії, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Договір з Уманською ЗОШ №1

Договір з Уманською ЗОШ №5

Договір з Уманською ЗОШ №8

Договір з Уманською ЗОШ №9

Договір з УМЦПО ``Територія творчості``

Договір з Уманським НВК №17

Договір з УГПК ім.Т.Г.Шевченка

Договір з Христинівськой ЗОШ

Договір з Уманською дитячой школой мистецтв