Науково-дослідна тематика кафедри

«Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах»

Тематика випускних кваліфікаційних робіт кафедри

Положення про випускні кваліфікаційні роботи в УДПУ

Освітній ступінь «Бакалавр»

 1. Методика застосування інформаційних технологій на уроках трудового навчання учнів основної школи.
 2. Методика формування технічних понять в учнів основної школи засобами інформаційних технологій.
 3. Організація проєктної діяльності за модельною навчальною програмою «Технології. 5-6 класи» в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»
 4. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи на уроках технологій
 5. Дидактичні умови розвитку критичного мислення в учнів на уроках трудового навчання під час вивчення модулю «Мій побут»
 6. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках трудового навчання засобами інтерактивних технологій
 7. Методика організації інклюзивного освітнього середовища
 8. Формування освітніх індивідуальних траєкторій учнів профільної шкли в умовах дистанційного навчання
 9. Блог як засіб формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів основної школи.
 10. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі.
 11. Формування соціальної активності учнів 5 класів на уроках трудового навчання в закладах загальної середньої освіти
 12. Гурткова робота в 5 класах у системі трудового навчання і виховання учнів
 13. Формування екологічної компетентності в учнів на уроках з трудового навчання
 14. Формування технічної компетентності учнів у процесі проектно-технологічної діяльності на уроках трудовoго навчання як основна вимога нової школи.

Освітній ступінь «Магістр»

 1. Методика застосування інформаційних технологій у процесі формування творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності.
 2. Формування загальнокультурної компетентності в освітньому процесі старшокласників закладів загальної середньої освіти.
 3. Розвиток творчого мислення учнів старшої школи на уроках технологій засобами проблемних методів навчання.
 4. Розвиток здібностей до дизайнерської діяльності в учнів старших класів у позашкільній роботі засобами комп’ютерних технологій.
 5. Формування традицій української культури при вивченні модуля «Декоративно-ужиткового мистецтва» в учнів старшої школи
 6. Розвиток творчих здібностей учнів профільної школи на прикладі вивчення навчального модуля «Дизайн сучасного одягу»
 7. Педагогічні умови формування у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій
 8. Дидактичні умови формування навчальних компетенцій у старшокласників у процесі конструювання та виготовлення одягу
 9. Формування дизайнерської культури в учнів на уроках трудового навчання STEM-підходу
 10. Особливості організації охорони праці в закладах освіти.
 11. Підвищення рівня безпеки праці під час проведення занять з технологій в закладах освіти.
 12. Формування мотивації здорового способу життя в учнів основної школи в процесі технологічної підготовки
 13. Використання педагогічних технологій розвитку творчих здібностей учнів в процесі трудового навчання
 14. Формування проектно-технологічної компетентності в учнів старшої школи на уроках технології 10-11 класах рівня стандарт
 15. Методика формування екологічно-технологічної компетентності в учнів на уроках технології 10-11 класах

Азізов Талят Нуредінович

Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, дійсний член (академік) Академії будівництва України
 1. Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках трудового навчання.
 2. Розвиток інформаційної компетентності в учнів основної школи у процесі трудового навчання.
 3. Педагогічні умови формування основ технологій на уроках трудового навчання.
 4. Активізація трудової активності учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 5. Самостійна робота учнів на уроках трудового навчання.
 6. Активні та інтерактивні методи як способи розвитку інтелектуальної діяльності учнів 5- 9 класів у процесі проектно-технологічної діяльності.
 7. Методика інтелектуального розвитку учнів в процесі виконання творчих проектів.
 8. Методика навчання інформаційних технологій у позашкільних навчальних закладах.
 9. Методика організації самостійної роботи учнів у науково-технологічних гуртках позашкільних навчальних закладах.
 10. Організаційно-педагогічні умови реалізації індивідуального підходу до учнів 5-9 класів у процесі технологічної підготовки.
 11. Педагогічні умови виховання відповідальної поведінки в учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 12. Педагогічні умови виховання відповідальної поведінки в учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 13. Формування інформаційної компетентності учнів основної школи на роках трудового навчання.
 14. Формування технічних знань в учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 15. Методика використання нетрадиційних форм навчання під час технологічної підготовки учнів основної школи.
 16. Впровадження STEM освіти на уроках трудового навчання як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 17. Формування культури праці учнів основної школи у процесі проектно-технологічної діяльності під час уроків з трудового навчання.
 18. Формування інтелектуального розвитку учнів 5-7 класів за допомогою конструктивно-технологічних задач на уроках трудового навчання.
 19. Застосування компетентнісного підходу на уроках трудового навчання учнів основної школи.
 20. Пізнавальна активність учнів на уроках трудового виховання.
 21. Формуваннятехнічної компетентності в освітньому процесі учнів основної школи.
 22. Формування технічної компетентності в освітньому процесі учнів основної школи.
 23. Формування технічної компетентності в учнів основної школи у процесі трудового навчання.
 24. Створення здоров’язбережувального середовища на уроках трудового навчання в основній школі.
 25. Проектування освітнього процесу учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 26. Розвиток критичного мислення учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 27. Дидактичні умови індивідуалізації трудового навчання учнів 8-9 класів засобами інформаційних технологій.
 28. Формування емоційного інтелекту засобами проектної діяльності на уроках трудового навчання в 5-9 класах.
 29. Підвищення якості знань учнів засобами проблемних ситуацій на уроках трудового навчання.
 30. Вплив проблемних методів навчання на пізнавальну активність учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 31. Формування ключових компетентностей учнів на уроках трудового навчання в закладах загальної середньої освіти.
 32. Формування безпекової культури учнів основної школи у процесі трудового навчання.
 33. Методика використання онлайн сервісів під час уроків трудового навчання для формування інформаційної компетентності.
 34. Вплив проблемних методів навчання на пізнавальну активність учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 35. Застосування кейс-методу на уроках трудового навчання, як засіб формування в учнів здоров’язберігаючих умінь.
 36. Формування інформаційної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання.
 37. Формуваннятехнічної компетентності учнів у процесі проектно-технологічної діяльності під час уроків з трудового навчання.
 38. Формування інформаційної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання.
 39. Технології віртуальної та доповненої реальності в інформатичній підготовці вчителя технологій.
 40. Методичні аспекти навчання учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 41. Елементи STEM технологій на уроках трудового навчання як засіб підвищення якості освіти.
 42. Методика навчання учнів основної школи проектуванню виробів в позаурочній навчально-трудовій діяльності.
 43. Методика формування творчого розвитку учнів 5-7 класів у процесі трудового навчання.
 44. Методичні аспекти навчання учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 45. Формування знань з безпеки життєдіяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання.
 46. Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів основної школи.
 47. Формування культури безпеки в учнів основної школи.
 48. Формування графічної компетентності учнями засобами ергономіки.
 49. Педагогічні технології у підготовці учнів закладів середньої освіти на уроках трудового навчання.
 50. Формування навичок самоорганізації та саморозвитку учнів основної школи на уроках трудового навчання в сучасній школі.
 1. Педагогічні умови забезпечення професійного самовизначення старшокласників на уроках технологій.
 2. Формування ключових компентентностей в старшокласників на уроках технологій в закладах загальної середньої освіти
 3. Педагогічні умови формування технологічної компетентності в учнів на уроках технологій
 4. Педагогічні умови формування у старшокласників готовності до вибору інженерно-технічних професій
 5. Формування комунікативних умінь в учнів старшої школи у процесі технологічної підготовки
 6. Методика формування самостійності учнів старшої школи на уроках технологій.
 7. Методика формування знань з охорони праці в учнів 10 – 11 класів на уроках технологій.
 8. Методи формування творчого потенціалу старшокласників на уроках технологій.
 9. Методика формування техніко-технологічних знань та вмінь учнів старшої школи у процесі технологічної підготовки.
 10. Методика організації професійної спрямованості учнів сільської школи в процесі технологічної підготовки.
 11. Формування професійно-ціннісних мотивів навчально-трудової діяльності учнів старшої школи на уроках технологій.
 12. Методика організації позакласної роботи з предметно-перетворювальної діяльності засобом соціалізації старшокласників.
 13. Педагогічні умови організації навчання, як засіб підвищення навчально-пізнавальної активності учнів старшої школи.
 14. Педагогічні умови, становлення гуманних взаємин старшокласників у процесі технологічної підготовки
 15. Методика організації навчання старшокласників у процесі технологічної підготовки.
 16. Методика формування інформаційних компетентностей в освітньому процесі учнів старшої школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
 17. Методичні основи використання хмаро орієнтовного середовища в освітньому процесі учнів старшої школи
 18. Формування лідерських умінь в старшокласників в процесі предметно-перетворювальній діяльності
 19. Застосування конструктивно-проектувальної діяльності в освітньому процесі учнів старшої школи.
 20. Методика формування екологічної культури в учнів старшої школи у процесі технологічної підготовки
 21. Педагогічні умови розвитку творчого мислення старшокласників у позанавчальній діяльності засобами інноваційних технологій.
 22. Методика формування основ економічної компетенції у старшокласників, у процесі технологічної підготовки.
 23. Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників на уроках технологій.
 24. Формування проектних умінь старшокласників в освітньому процесі.
 25. Формування екологічної грамотності на уроках технології у старшій школі.
 26. Формування предметної компетентності в учнів старшої школи засобами STEAM на уроках технології.
 27. Формування технологічної культури учнів на заняттях технологій у процесі вивчення навчального модуля «Основи автоматики і робототехніки».
 28. Формування креативності у старшокласників на уроках технології засобами дизайну.
 29. Дидактичні умови формування навичок самостійної роботи старшокласників в процесі навчально-трудової діяльності.
 30. Формування самоосвітньої компетентності старшокласників на уроках технологій.
 31. Формування цифрової компетентності старшокласників у процесі проектування виробів.
 32. Організація проєктної діяльності старшокласників на уроках технологій.
 33. Педагогічні умови формування інфомаційної культури учнів старшої школи на уроках технологій.
 34. Методика навчання безпеки праці старших класів на уроках технологій
 35. Підвищення рівня безпеки праці під час проведення занять з технологій у навчальних закладах.
 36. Методика використання ІКТ на уроках трудового навчання.
 37. Методика використання здоров’язберігаючих технологій на уроках трудового навчання.
 38. Формування цифрової компетентності старшокласників у процесі проєктування виробів
 39. Формування самоосвітньої компетентності старшокласників на уроках технологій

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Авраменко Олег Борисович

Доктор педагогічних наук, професор

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Кравченко Леся Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Ковальчук Юрій Васильович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Мельник Олександр Васильович

Кандидат технічних наук, доцент

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Нагайчук Олена Валеріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Баличева Наталія Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Орлова Ольга Михайлівна

Кандидат технічних наук, доцент

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Люльченко В’ячеслав Григорович

Кандидат педагогічних наук, доцент

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.

Сусло Лариса Вікторівна

Старший викладач

Перелік тем випускних кваліфікаційних робіт

1.

2.

3.

4.

5.