2022 - 2023 навчальний рік
  1. Активізація пізнавальної діяльності учнів закладів професійно-технічної освіти на уроках інформатики засобами Інтернет-ресурсів
  2. Методика формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців-програмістів у процесі професійної підготовки
  3. Методика організації інформаційного освітнього середовища у процесі фахової підготовки учнів у закладах професійно-технічної освіти
  4. Комп’ютерне моделювання як засіб підготовки фахівців закладів професійно-технічної освіти
  5. Формування інформаційної компетентності майбутніх дизайнерів до використання цифрових технологій
  6. Організація самостійної роботи учнів закладів професійно-технічної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій
  7. Обґрунтування вивчення дисципліни «Web-технології та Web-дизайну» при підготовці студентів технічних коледжів 
  8. Дидактичні умови формування інформатичної компетентності в учнів закладів професійно-технічної освіти
  9. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів закладів професійно-технічної освіти в процесі вивчення дисципліни «Програмне забезпечення»
  10. Хмарні сервіси Google як засіб управління освітньою діяльністю закладу професійно-технічної освіти
  11. Технології віртуальної реальності в інформатичній підготовці майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної освіти
  12. Використання новітніх технологій при викладанні дисципліни «Інформатика» в закладах професійно-технічної освіти
  13. Психолого-педагогічні умови підготовки учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти до розвитку творчого мислення засобами Web-технологій.
  14. Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в освітньому середовищі закладів професійної (професійно-технічної) освіти
2021 - 2022 навчальний рік
  1. Формування професійних умінь учнів закладів професійно-технічної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій
  2. Активізація пізнавальної діяльності учнів закладів професійно-технічної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій
  3. Формування професійних знань та вмінь учнів в інформаційно-освітньому середовищі закладів професійно-технічної засобами мультимедіа
  4. Активізація пізнавальної діяльності учнів закладів професійно-технічної освіти на заняттях з інформатики засобами інтерактивної технології
  5. Модернізація процесу навчання на основі використання єдиного інформаційного освітнього середовища закладів професійно-технічної освіти
  6. Методика активізації самостійної роботи учнів ЗПТО з інженерної та комп’ютерної графіки засобами навчально-технічної літератури
  7. Формування просторового мислення учнів закладів професійно-технічної освіти засобами комп’ютерної графіки
  8. Розвиток навчально-пізнавальних компетенцій учнів закладів професійно-технічної освіти у процесі самостійної роботи засобами ІКТ
  9. Мультимедійні засоби навчання у професійній підготовці учнів ЗПТО
  10. Методика формування професійних умінь та навичок учнів закладів професійно-технічної освіти засобами інформаційних технологій
  11. Дидактичні умови використання мультимедійних засобів у професійній підготовці учнів закладів професійно-технічної освіти
  12. Методика застосування комп’ютерних технологій у процесі вивчення виробничої санітарії та гігієни праці навчального курсу «охорона праці» у закладах професійно-технічної освіти
  13. Педагогічні умови використання інформаційних технологій навчання на сучасному уроці в закладах професійно-технічної освіти
  14. Методика використання технологій дистанційного навчання у підготовці фахівців у галузі комп’ютерних технологій
  15. Формування фахової компетентності учнів закладів професійно-технічної освіти при вивчення реляційних баз даних
  16. Методика використання програми AUTOCAD  в процесі формування проектно-художніх уявлень в учнів ЗПТО
  17. Активізація професійно зорієнтованої освітньої діяльності студентів закладів професійної освіти засобами міжпредметного лабораторного практикуму
  18. Методика активізації пізнавальної діяльності учнів закладів професійно-технічної освіти засобами інформаційних технологій
  19. Використання SMART-технологій в процесі підготовки учнів закладів професійно-технічної освіти комп’ютерного профілю
  20. Методика формування інформатичної компетентності майбутніх фахівців у галузі комп’ютерних технологій
  21. Методика організації самостійної роботи учнів ЗПТО комп’ютерного профілю у процесі графічної підготовки
  22. Педагогічні умови формування компетенції критично оцінювати інформацію в мережі Інтернет студентів коледжів
  23. Підготовка майбутніх фахівців інформаційних технологій в умовах дуальної освіти
  24. Педагогічні умови формування професійного становлення студентів технічного коледжу
  25. Застосування цифрових технологій при створенні бази даних кадрового складу
  26. Становлення системи мобільного навчання у відкритій системі дистанційної освіти
  27. Особливості  використання інформаційних порталів в освітньому процесі закладів професійно-технічної освіти
  28. Розвиток методичної культури студентів закладів вищої освіти 1-2 рівня акредитації
  29. Розвиток творчої активності учнів закладів професійно-технічної освіти комп’ютерного профілю в процесі професійної підготовки
  30. Методика використання мережевих технологій у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників
  31. Дидактичні умови використання електронного навчального середовища у професійній підготовці учнів закладів професійно-технічної освіти
  32. Методика діагностування графічних компетентностей учнів ЗПТО з використанням тестових технологій
  33. Дидактичні умови формування понять тривимірного простору в процесі графічної підготовки учнів ЗПТО
  34. Автоматизоване робоче місце працівника кур’єрської служби
  35. Методика використання ІКТ в процесі формування фахових знань учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти комп’ютерного профілю
  36. Методика використання комп’ютерних технологій у процесі виробничого навчання учнів закладів професійно-технічної освіти 
  37. Методика організації самостійної роботи учнів закладів професійно-технічної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій
  38. Особливості використання сервісів Інтернет в системі інформатичної підготовки фахівців професійного навчання   
  39. Організація самостійної роботи фахівців професійної освіти на основі використання мережевих ресурсів
  40. Методика навчання інформативних дисциплін майбутніх фахівців у закладах професійно-технічної освіти
  41. Особливості використання освітніх порталів у системі інформатичної підготовки майбутніх фахівців професійного навчання
  42. Методи та засоби ідентифікації користувачів в системах змішаного навчання
  43. Педагогічні умови використання інформаційно-комунікаціійних технологій у проектній діяльності учнів закладів професійно-технічної освіти
  44. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців-програмістів
  45. Психолого-педагогічні засади підготовки учнів закладів професійно-технічної освіти до розвитку творчого мислення засобами WEB-технологій
  46. Дидактичні умови формування фахової мобільності майбутнього фахівця-програміста у професійній діяльності
  47. Впровадження змішаного навчання в учнів закладів професійно-технічної освіти у процесі вивчення комп’ютерних технологій
  48. Формування професійної спрямованості  учнів засобами цифрових технологій у закладах професійно-технічної освіти
  49. Формування професійної культури майбутніх фахівців-програмістів комп’ютерного профілю до професійної діяльності
  50. Формування дослідницьких умінь в учнів закладів професійно-технічної освіти у процесі проектної діяльності із застосуванням цифрових технологій
  51. Автоматизована система управління інформаційною базою установи «судмедекспертизи»