доктор пед. наук, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями

+380

+380

tkachyk@udpu.edu.ua

google scholar

ORCID

DSpace

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection6:

 1. G. Deinychenko, I. Zolotukhina, V. Skrynnik, N. Fedak, S. Tkachyk, T. Kravchenko, K. Kravchenko, L. Deinychenko, O. Pavliuchenko, Y. Furmanova Survey of complex influence of physico-chemical and technological parameters on the process of milk-egg co-precipitate obtaining. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3/11 (105) 2020. – Р. 30-37.
 2. Grygorii Deinychenko, Liudmyla Deinychenko, Stanislav Tkachyk, Tamara Kravchenko, Kateryna Kravchenko. Technology and biological value of milk-egg co-precipitate / CONGRESS on food quality and safety, health and nutrition – NUTRICON (2021; Ohrid) Book of abstracts / Congress on food quality and safety, health and nutrition – NUTRICON 2021, 9-11 June 2021, Ohrid, Macedonia; [Editor Vladimir Kakurinov]. – Skopje: Consulting and training center KEY, 2021. – 314 стр. ; 24 см. – Р. 47-48.
 3. Stanislav Tkachuk, Iryna Poluboiaryna, Olha Lapets, Oksana Lebid, Kateryna Fadyeyeva, Olena Udalova. Technological Aspects of the Use of Modern Intelligent Information Systems in Educational Activities by Teachers. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY. SEP 30 2021, 21(9), С. 99-102
 4. Ткачук С.І. Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки інженерів-педагогів харчового профілю у вищих педагогічних навчальних закладах / С. Ткачук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 50 – К.–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2018. – с. 386–390.
 5. Ткачук С. І., Куценко І. С. Особливості формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових технологій у процесі практичної підготовки. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. 2021. 12 (168). С. 260–264.
 6. Ткачук С.І., Мельник О.С. Використання інформаційно-методичного забезпечення студентами закладів професійної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2021. Вип. 2(6) Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, С. 209-215.
 7. Ткачук С., Мельник О. Конструктивні вимоги до впровадження інформаційно-методичного забезпечення в закладах професійно-технічної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2022. № 2. С. 62–67. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/262919
 8. Ткачук С., Мельник О., Чичук В.М. Соціально-педагогічні передумови розвитку професійних цінностей педагогів в системі підвищення кваліфікації. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2022. № 2. С. 88–95. http://psv.udpu.edu.ua/article/view/267628

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 1. Grygorii Deinychenko, Liudmyla Deinychenko, Stanislav Tkachyk, Tamara Kravchenko, Kateryna Kravchenko. Technology and biological value of milk-egg co-precipitate / CONGRESS on food quality and safety, health and nutrition – NUTRICON (2021; Ohrid) Book of abstracts / Congress on food quality and safety, health and nutrition – NUTRICON 2021, 9-11 June 2021, Ohrid, Macedonia; [Editor Vladimir Kakurinov]. – Skopje: Consulting and training center KEY, 2021. – 314 стр. ; 24 см. – Р. 47-48.
 2. Stanislav Tkachuk, Iryna Poluboiaryna, Olha Lapets, Oksana Lebid, Kateryna Fadyeyeva, Olena Udalova. Technological Aspects of the Use of Modern Intelligent Information Systems in Educational Activities by Teachers. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY. SEP 30 2021, 21(9), С. 99-102
 3. Ткачук С.І., Мельник О.С. Використання інформаційно-методичного забезпечення студентами закладів професійної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань: Візаві, 2021. Вип. 2(6) Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. Умань : Візаві, С. 209-215.
 4. Ткачук С., Мельник О. Конструктивні вимоги до впровадження інформаційно-методичного забезпечення в закладах професійно-технічної освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2022. № 2. С. 62–67. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/262919
 5. Ткачук С., Мельник О., Чичук В.М. Соціально-педагогічні передумови розвитку професійних цінностей педагогів в системі підвищення кваліфікації. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2022. № 2. С. 88–95. http://psv.udpu.edu.ua/article/view/267628

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;

 1. Інтеграція теоретичних і практичних психолого-педагогічних знань як засіб удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів : колективна монографія / Мельник О. С., Гедзик А. М., Ткачук С. І. [та ін.] ; за заг. ред. О. С. Мельника ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань. : Візаві, 2020. – 148 с. (Розглянуто та рекомендовано до друку вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол №- від .12.2020 р.)
 2. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій : монографія / С. І. Ткачук, С. М. Ящук, Ю. В. Гвоздецька, І. А. Філімонова ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 231 с.

4) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Декан факультету інженерно-педагогічної освіти з 01.02.2006 р. по теперішній час

5) участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради:

Член спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

6) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення;

 • Патент 84082 UA, МПК (2013.01) Лопата / Мелентьєв О.Б., Побірченко Н.С., Коберник О.М., Ткачук С.І; заявник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300 (UA ). —заявл. 08.04.2013; опубл.10.10.2013, Бюл. № 9, 2013 р.
 • Патент 92533 UA, МПК (2014.01) Пристрій для виготовлення будівельної панелі з використанням вторинних матеріалів /Авраменко О.Б.,Коберник О.М., Мелентьєв О.Б., Мельник О.С., Ткачук С.І; заявник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300 (UA ). — опубл.26.08.2014.

7) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету / журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком / проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно- мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

 • Робота в організаційному комітеті з проведення олімпіади зі спеціальностей «Технологічна освіта», «Трудове навчання та технології», «Професійна освіта».
 • Участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

8) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

Працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини з 1995 року (загальний стаж 26 років).