Наукове співробітництво з закордонними організаціями − перспективний напрямок розвитку університету, реалізація якого відбувається через установлення та розширення контактів у галузі науки, освіти й культури з науково-дослідними центрами, організаціями, вищими навчальними закладами, асоціаціями Європи, Азії, Америки.

Міжнародна діяльність факультету інженерно-педагогічної освіти  здійснюється відповідно до основних напрямків міжнародної діяльності університету. Викладачі й студенти факультету приймають активну участь у різних міжнародних науково-освітніх заходах. Керівництво університету сприяє участі викладачів і студентів у конкурсах на міжнародні гранти, допомагає викладачам і студентам пройти стажування або виробничу практику за кордоном, брати участь у роботі наукових конференцій, з’їздів, семінарів за кордоном (Польща, Росія, Білорусь, Німеччина, Велика Британія)

Основними напрямами міжнародного співробітництва факультету та кафедри є:

 • спільна із зарубіжними партнерами підготовка фахівців;
 • міжнародні наукові конференції, симпозіуми та робочі зустрічі;
 • членство у міжнародних наукових, освітніх, адміністративних структурах, асоціаціях, товариствах;
 • участь викладачів та студентів у міжнародних програмах та фондах;
 • висвітлення та відзначення наукових досягнень університету на міжнародному рівні.

Реалізуючи ці завдання викладачі кафедри за останні роки брали активну участь в міжнародних науково-практичних конференціях та інших заходах:

Ящук Сергій Миколайович. Інститут міжнародної академічної та наукової співпраці: internship «Interdiscipline scientific internship in the Hamburg State and University Library Carl von Ossietzky» and the educational program «Scientific perspective in Germany» з 05.12.2016 по 09.12.2016 р., Hamburg. German. Сертифікат.

Кравченко Тамара Василівна

 • Стажування в Латвії м. Рига. ISMA Business Incubator,participated in internship on «New technologies and innovation in higher education. Active teaching and learning» (certificate, training period: August 01.2019 – October 31.2019 (180 hours).
 • Очна участь в освітній виставці didacta Digitale Innovationen, 21-23 лютого 2019 р., Кельн, Німеччина.

Малишевський Олег Володимирович. Стажування в Вищій школі педагогічних наук м. Варшава (140 годин в 2018-2019 н.р.).

Чичук Вадим Миколайович. Стажування в Латвії м. Рига, листопад 2019 р.

Факультет інженерно-педагогічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини разом з інженерно-педагогічним факультетом Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова  проводили наступні конференції:

 • VIIІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського «Трудове навчання та технології»: Сучасні реалії та перспектива розвитку – 3 березня 2017 року, Умань-Київ.
 • V Міжнародна науково-практична конференція пам’яті члена кореспондента НАПН України В.К.Сидоренка «Актуальні питання графічної підготовки»: Теорія, практика та шляхи розвитку – 4 березня 2017 року, Умань-Київ.
 • ІХ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті академіка Д.О. Тхоржевського «Трудове навчання та технології»: Сучасні реалії та перспектива розвитку 24 травня 2019 року, Умань-Київ.

Програма академічної мобільності в Польщі.

 1. Мовчан Євгеній
 2. Гудзенко Дмитро
 3. Григоренко Ярослав
 4. Почапська Олена (програма Еразмус + з 1.02.18 по 29.06.18)
 5. Лоніна Лілія
 6. Шелепко Ігор
 7. Столяров Денис
 8. Золотніцький Вадим
 9. Якимчук Євгеній

У 2019-2020 навчальному році на факультеті інженерно-педагогічної освіти навчається 29 іноземних студентів із Туркменістану, із них на ІІ курсі – 4 студента, на ІІІ курсі – 14 студентів, на ІV курсі – 7 студентів, на V курсі – 4 студента.

Викладачі факультету активно публікують результати своїх наукових досліджень у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, у виданнях, які мають імпакт-фактор та включені до інших міжнародних наукометричних баз даних,  а також беруть активну участь у міжнародних конференціях.

Таким чином, у результаті поетапної системної роботи спостерігається реалізація принципів мобільності студентів та викладачів відповідно до завдань Болонського процесу. Участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах із залученням керівництва різних міжнародних організацій, відомих вчених і експертів забезпечує науково-педагогічному складу кафедри доступ до передових досягнень європейського та світового наукового співтовариства, дозволяє обмінюватися досвідом і застосовувати на практиці здобуті знання.

Усі заходи міжнародної спрямованості, що відбуваються в рамках діяльності факультету інженерно-педагогічної освіти, націлені на реалізацію сучасної політики і стратегії держави, спрямованої на подальшу розбудову національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове співтовариство.