Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Освітній ступінь: Магістр

Тип освітньої програми: Освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології

Освітня програма: Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Факультет/Інститут: Факультет інженерно-педагогічної освіти

Освітня програма впроваджена в дію з 2020 року.

Мета освітньої програми – набуття академічної та професійної кваліфікації інженера-програміста. а також для організації і забезпечення навчально-виховного процесу зі спеціальних дисциплін в галузі комп’ютерних технологій у закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації.

Придатність випускників до працевлаштування:

Магістр зі спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» може залучатись до таких видів економічної діяльності (за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010»):

85.31 Фахова передвища освіта 

 • надання освіти після здобуття середньої освіти, яка не може вважатися вищою освітою. Наприклад, надання допоміжної освіти після здобуття середньої освіти для підготовки до другого етапу вищої освіти або невищої професійної освіти.

80.30.0 Вища освіта 

 • вища освіта відповідних освітніх рівнів: неповну, базову, повну та відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр
 • технічна та професійна освіта на рівні вищого навчального закладу II – IV рівнів акредитації.

85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 

 • надання послуг (крім навчальних), які підтримують освітній процес або системи:
  • консультування з питань освіти
  • консультування з питань вибору освітніх напрямів
  • діяльність з оцінювання тестів
  • діяльність із проведення тестів
  • організацію програм обміну студентами

62.01 Комп’ютерне програмування

 • розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
  • системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
  • прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
  • баз даних
  • веб-сайтів
 • налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта

 

62.02 Консультування з питань інформатизації

 • Цей клас включає планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці послуги можуть також включати навчання користувачів цих систем.

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням

 • Цей клас включає керування й експлуатацію комп’ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної системи клієнта.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

 • відновлення комп’ютерів після ушкодження
 • установлення (настроювання) персональних комп’ютерів
 • інсталяцію програмного забезпечення, які не пов’язані із торгівлею комп’ютерною технікою.

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

 • надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов’язану із цим діяльність
 • надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як:
  • веб-хостинг
  • потокові послуги
  • надання простору для розміщення програмних додатків
 • надання веб-послуг із доставки програмних додатків
 • надання центральних ЕОМ клієнтам
 • оброблення даних:
  • повне оброблення даних, отриманих від клієнта
  • складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
 • надання послуг з уведення даних

 

63.12 Веб-портали

 • керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі
 • керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

 • надання інформаційних послуг по телефону з використанням комп’ютерної технології
 • надання послуг з пошуку інформації за винагороду або на основі контракту

 

Магістр зі спеціальності 015.39 «Професійна освіта. Цифрові технології» може обіймати такі посади (згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010):

 • 2310 Викладачі закладів вищої освіти
 • 2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти
 • 232 Викладачі закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та вчителі закладів загальної середньої освіти
 • 2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу
 • 2351 Професіонали в галузі методів навчання
 • 2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання
 • 2359 Інші професіонали в галузі навчання 
 • 2131 Технік з адміністрування комп’ютерних систем
 • 2131.2 Адміністратор бази даних
 • 2131.2 Адміністратор системи
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 •  3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Подальше навчання: можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра), суміжною чи перехресною.

Керівник  проєктної  групи (гарант освітньої програми):
Малишевський Олег Володимирович, доктор педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

E-mail:  o.v.malyshevskyi@udpu.edu.ua

Освітня програма 2023 року

Нормативні документи, Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти, обсяги державного замовлення, програми вступних випробувань, ліцензія на провадження освітньої діяльності та сертифікати про акредитацію освітніх програм, рейтингові списки вступників та інші нормативні документи.

Проєкти освітніх программ

Освітні програми
Навчальні плани
Рецензії
РЕЦЕНЗЕНТ

Роман Горбатюк

Завідувач кафедри машиознавства та транспорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктор педагогічних наук, професор

РЕЦЕНЗЕНТ

Сергій Яшанов

Завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

РЕЦЕНЗЕНТ

Леонід Щербак

Директор державного навчального закладу "Уманський професійний ліцей"

РЕЦЕНЗЕНТ

Таїсія Федоренко

Директор державного навчального закладу "Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей"

Обов’язкові компоненти
ОК 01

Ділова іноземна мова

ОК 02

Філософія та соціологія освіти

ОК 03

Управління ІТ-проєктами

ОК 04

Методологія наукового дослідження

ОК 05

Технології дистанційного навчання у професійній освіті

ОК 06

Менеджмент у професійній освіті

ОК 07

Методика викладання спецдисциплін

ОК 08

Професійна мобільність

ОК 09

Інноваціїні технології у галузі професійної освіти

ОК 10

Інтелектуальні інформаційні системи

Вибіркові компоненти

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти

Заява на вибіркову дисципліну

МАГІСТР

Загальний перелік дисциплін вільного вибору

Практична підготовка

Наскрізна програма практики

ОК 11

Виробнича (педагогічна) (у закладах фахової передвищої освіти)

ОК 12

Виробнича (педагогічна) (у закладах вищої освіти)

Атестація
10.00 год 208 ауд.

Захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи

Комісія: Малишевський О.В., Ткачук С.І., Мельник О.С., Сажієнко О.П.

Малишевський Олег Володимирович

Доктор пед. наук, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Ткачук Станіслав Іванович

Доктор пед. наук, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Мельник Олексій Сергійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Захаревич Микола Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Білоцерківський механіко-енергетичний фаховий коледж, 2023

Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А.Ю. Кримського Волинської обласної ради, 2023

Відокремлений структуриний підрозділ Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу УНУС, 2020

Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету, 2023

Вінницький транспортний фаховий коледж, 2024

Уманський медичний коледж, 2020

Балтський педагогічний фаховий коледж

Бердичівський педагогічний фаховий коледж

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж

Гайворонський політехнічний фаховий коледж

Державний начальний заклад Жашківський аграрно-технологічний професійний ліцей

Комунальний ВНЗ Уманський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Т.Г. Шевченка

Коростишівський педагогічний фаховий коледж іменя І.Я. Франка

Корсунь-Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. Шевченка